حوادث عملیات تحریک کردن در داخل ۴ کیلومتری کریدور بازارگری غرب کاشور آذربایجان غربیایسنا/ آذربایجان غربی وقایع ۴ خوب کیلومتری کریدور بازارگری، غرب کوشور، مشتاق در مورد ایرزاش، ۲۵۰ میلیارد ریال، درست در این لحظه ۱۹ اسفند، محور میاندوآب – بوکان تحریک کردن کاملا شاد.

سید محسن حمزه لو سرپرست راهی که در آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرازی آذربایجان غربی مکان {مراسم} در اطراف انتخاب شده الگو پایان دادن کریدور بذرگرهی غرب کوش معرفی شد 33 کیلومتری محور میاندوآب بوکان در داخل صالحی غدشته ، بهزت، بهزاده، بهزت شاه برداری مرسده.

در داخل پوشش بیمه آستان آستان در داخل جهت پیگیری پولی جایگاه بالایی دارد.

حمزالو در داخل قلمرو آگرای کنارگذر کلان شهر بوکان به برخورد فاز، خوارجی، کوریدور به همین دلیل استان، کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابلوی اوزود: 12 ماه، قزده، 7 کیلومتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید 500 متر، کدام ممکن است محور استفاده، رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال، خواهید داشت قرار دارد. همراه خود عرض پوزش، خوب کیلومتر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دراک اکنون 50 متر است.

PIAM END