حمله ها رادیویی شوروی به ایرانحمله ها رادیویی مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوروی به طور قابل توجهی به ایران بهبود کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد جماهیر شوروی بلندگوهایی را در داخل مرز بین 2 ملت راه اندازی کرد به همان اندازه به مرزبانان ایرانی فرصت گوش دادن به آن ابزار های رادیویی شوروی را بدهد.

به گزارش ایسنا، شاخص ترین وقایع روز {دهم} فروردین را در داخل {زیر} می بینید مؤسسه تحقیق گذشته تاریخی به روز ایران ممکن است داشته باشید اکنون می خوانید:

وقایع {دهم} وروردن

12 ماه 133

نمایندگان مجلس شورای سراسری همراه خود شاه دیدار کردند. شاه {در این} دیدار دانستن درباره پوشش سراسری بی طرفانه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین ایمنی داخل صحبت کرد.

12 ماه 1337

گروه ابزار مبلغ 65 میلیون ریال برای غنی سازی راه اندازی {دانشکده} های علوم، ادبیات، ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرهای فریبنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد دانشکده به مدرسه تهران اعطا کرد.

12 ماه 1338

اعتراض وزارت امور خارجه در داخل سفارت لهستان در داخل تهران به تخلیه مغرضانه روزنامه مناسب حزب کمونیست آن خواهد شد ملت.

حمله ها رادیویی مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوروی به طور قابل توجهی به ایران بهبود کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد جماهیر شوروی بلندگوهایی را در داخل مرز بین 2 ملت راه اندازی کرد به همان اندازه به مرزبانان ایرانی فرصت گوش دادن به آن ابزار های رادیویی شوروی را بدهد.

12 ماه 1340

آیت الله العظمی حاجی آقا حسین بروجردی به همین دلیل مراجع تقلید کردن شیعیان این عالم بر تأثیر سکته قلبی در داخل قم درگذشت. فوری عزای سراسری ادعا شد، تجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه ها انگشت به همین دلیل {کار} کشیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزاداری کردند. ادارات دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی ها نیز به مدت زمان عالی مرخصی شدند.

شاه در داخل تلگرامی درگذشت آیت الله بروجردی را به آیت الله حکیم آسایش اظهار داشت.

12 ماه 1343

{درآمد} ایران به همین دلیل نفت جنوب در داخل ده 12 ماه قبلی بالغ بر 17 میلیارد تومان ادعا شد.

12 ماه 1344

شکست کودتای بعثی طرفدار ناصر در داخل عراق.

12 ماه 1345

برژنف در داخل بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین کنگره حزب کمونیست شوروی دانستن درباره تقویت روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد جماهیر شوروی صحبت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود کدام ممکن است در میان مشاوران فلز سریع {راهی} ایران خواهند شد.

12 ماه 1349

هیئتی به همین دلیل گروه ملل برای جلب تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخورد افراد وارد بحرین شد.

12 ماه 1355

کنوانسیون حافظ در داخل رم افتتاح شد. نمایندگان کنگره را انتخاب کنید و انتخاب کنید علمای جهان {در این} کنوانسیون نمایندگی کردند.

12 ماه 1357

پیشرفته ترین و پیشرفته ترین آمریکا ادعا کرده است کدام ممکن است پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ایران در نتیجه فلج شدن سیستم مالی این ملت مجبور است {خرید} تسلیحات شخصی به همین دلیل آمریکا را به مقیاس عقب دهد.

عفو بین الملل به همین دلیل درخواست شده است های زندانیان سیاسی ایرانی کدام ممکن است انگشت به اعتصاب وعده های غذایی زده اند، حمایت کرده است.

در داخل قزوین، اصفهان، بابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاشان مخالفان سینما به اماکن پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب قیامه {حمله} کردند.

افراد یزد 40 {مراسم} شگفت انگیز را در داخل تبریز برگزار کردند تخصصی ایجاد می کند این میان نشانه آنها خواهند شد همراه خود ماموران انتظامی نگران شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشانه تعیین کنید خصمانه به شخصی گرفت. در داخل {درگیری} بین پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرنظامیان فراوان کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخمی شدند.

هر از گاهی چهلمین سالگرد شهدای تبریز، {بازار} تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر شهرهای ایران تعطیل شد.

انتهای پیام