رفع معمای ۶۰ ساله دانستن درباره انفجارهای خورشیدیدانشجویان ناسا منصفانه معمای ۶۰ ساله دانستن درباره انفجارها در داخل خورشیدی را رفع کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پیدا می کند می‌تواند به آنها خواهند شد پشتیبانی تدریجی به همان اندازه پتانسیل همجوشی هسته‌ای را آزاد کنند.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به دلیل آی‌ای، دانشجویان ناسا مطمئناً یکی رازهای بسیاری ستاره مرموز منظومه ما را پیدا می کند کردند فرم به دلیل شراره‌های عکس ولتایی کدام ممکن است قبلی {دقیقه} اندازه می‌کشند، {مقدار} قدرت فراوان برای تامین قدرت پایین به مدت زمان ۲۰ هزار 12 ماه را همراه خود {سرعت} شگفت انگیز‌ای تأمین می‌کنند.

طبق گزارش ناسا، دانشجویان بیش به دلیل نیم قرن است تخصصی ایجاد می کند امتحان و توجه فرآیندی به تماس گرفتن “پیوستن مجدد مغناطیسی به زودی” بوده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محققان ناسا احتمالا به {تازگی} آن قرار است را پیدا می کند کرداند.

پیش به سوی قدرت بی حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حصر

این پیدا می کند می‌تواند ادراک جدیدی با اشاره به فرآیندهایی فراهم کردن دهد کدام ممکن است می‌توانند کاربردهای واقع بینانه روی پایین داشته باشند، قابل مقایسه با همجوشی هسته‌ای کدام ممکن است عملکرد آن قرار است بهره مندی از قدرت خیلی شبیه قدرت تولیدی خورشیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستارگان است. ممکن است حتی می‌تواند فرصت پیش‌سوراخ بینی از واقعی‌تر {طوفان}‌های پایین‌گرمایی را فراهم تدریجی، {طوفان}‌هایی کدام ممکن است می‌توانند بر از کیت دیجیتال قابل مقایسه با تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر‌ها {تأثیر} بگذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها خواهند شد را مختل کنند.

“باربارا گیلز” دانشمند قلب پرواز فضایی “گادرد” ناسا منطقی سازی داد: سرانجام اگر بتوانیم نحوه پیوستن مجدد مغناطیسی را توجه کنیم، آنگاه می‌توانیم رویدادهایی را کدام ممکن است می‌توانند روی پایین {تأثیر} بگذارند، قابل مقایسه با {طوفان}‌های ژئومغناطیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شراره‌های عکس ولتایی را پیش‌سوراخ بینی کنیم.

وی افزود: ممکن است حتی اگر بتوانیم نحوه این پیوستن مجدد را توجه کنیم، به تحقیقات قدرت نیز {کمک خواهد کرد}، در نتیجه محققان می‌توانند میدان‌های مغناطیسی را در داخل اسباب بازی‌های همجوشی بالاتر مدیریت کنند.

دانشجویان ناسا به دلیل “مأموریت قبلی مقیاسی مغناطیسی”(MMS) مفهوم‌ای را فراهم کردن کردند کدام ممکن است فرآیندهای رخ اطلاعات در کل پیوستن مجدد مغناطیسی به زودی را منطقی سازی می‌دهد،

“یی-هسین لیو”، خالق ارشد این پیدا کردن اظهار داشت: ما سرانجام متوجه شدیم کدام ممکن است چه یک چیز اکثریت اینها پیوستن مجدد مغناطیسی را قابل توجه به زودی می‌تدریجی. ما اکنون مفهوم‌ای برای روشن کردن رادیکال آن قرار است {داریم}.

پیوستن مجدد مغناطیسی در داخل پلاسما اتفاق می‌افتد، روزی کدام ممکن است به بنزین به سختی کافی قدرت اطلاعات می‌شود به همان اندازه اتم‌هایش به دلیل هم بپاشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکترون‌های همراه خود موارد نامطلوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید یون‌های همراه خود موارد خوش بینانه را به دلیل شخصی به جا بگذارد. {در این} تکنیک، پلاسما برای عجله قدرت مغناطیسی را به از گرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت بالا دوباره کاری می‌تدریجی.

پیوستن مجدد مغناطیسی به زودی، به ویژه، دانشجویان را در نتیجه ماهیت قابل پیش‌سوراخ بینی شیوع آن قرار است متحیر کرده است. “گیلز” اظهار داشت: {مدتی} است کدام ممکن است ما می‌دانیم پیوستن مجدد به زودی همراه خود {سرعت} مشخصی اتفاق می‌افتد کدام ممکن است به تذکر می‌رسد فقط در مورد چسبیده است، با این وجود آنچه واقعاً این هزینه را بهبود می‌دهد، به همان اندازه به فعلی منصفانه کلید {بوده است}.

ارزیابی فرآیندهای منظومه شمسی

تحقیقات جدیدترین آرم می‌دهد کدام ممکن است پیوستن مجدد به زودی به ساده در داخل پلاسماهای با بیرون برخورد اتفاق می‌افتد کدام ممکن است فرم پلاسما است کدام ممکن است ذرات آن قرار است {تا حدی} منتشر شده می‌شوند کدام ممکن است همراه خود {یکدیگر} برخورد نمی‌کنند. در داخل خانه، {جایی} کدام ممکن است پیوستن مجدد به زودی اتفاق می‌افتد، تا حد زیادی پلاسما در داخل همین حالت با بیرون برخورد است.

ناسا در داخل بیانیه مطبوعاتی شخصی منطقی سازی داد کدام ممکن است این مفهوم جدیدترین ممکن است حتی آرم می‌دهد کدام ممکن است پیوستن مجدد به زودی “تأثیر هال” کدام ممکن است تعامل داشتن بین میدان‌های مغناطیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت‌های {الکتریکی} را توضیح دادن می‌تدریجی، تسریع می‌شود. در کل پیوستن مجدد مغناطیسی به زودی، یون‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکترون‌ها به طور به صورت جداگانه {حرکت} می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید “تأثیر هال” راه اندازی به راه اندازی منصفانه خلاء قدرت ناپایدار می‌تدریجی می شود که در پایان به پیوستن مجدد می‌شود. استرس میدان‌های مغناطیسی احاطه باعث می‌شود خلاء قدرت منفجر شود کدام ممکن است از نزدیک {مقادیر} زیادی قدرت را همراه خود سرعتی قابل پیش‌سوراخ بینی آزاد می‌تدریجی.

پلاسما به میدان‌های مغناطیسی قابل توجه ظریف است، {به همین دلیل است} کدام ممکن است راکتورهای همجوشی هسته‌ای به تماس گرفتن “توکاماک” به دلیل آهنرباهای قدرتمندی برای ادامه دادن پلاسما در کل پاسخ همجوشی استفاده بیشتر از می‌کنند.

گام موارد زیر برای دانشجویان تعهد MMS ناسا اینجا است کدام ممکن است مفهوم شخصی را همراه خود پشتیبانی 4 فضاپیمایی تخصصی ایجاد می کند منصفانه تعیین کنید هرمی به در اطراف پایین می‌چرخند، آزمایش کنند کدام ممکن است به آنها خواهند شد فرصت می‌دهد الگو پیوستن مجدد را در داخل پلاسمای با بیرون برخورد همراه خود خوانایی بالاتری نسبت به پایین ارزیابی کنند.

این یافته‌ها ممکن است علاوه بر این به بازگشایی پتانسیل همجوشی هسته‌ای پشتیبانی کنند کدام ممکن است قدرت ثابت بی‌پایانی را در داخل همین جا روی پایین وعده می‌دهد.

محققان یافته‌های شخصی را در داخل روزنامه Nature Communications چاپ شده کردند.

انتهای پیام