حفاظت از دغدغه های خانگی و خانواده، محور دارالویت است.ایسنا/گلستان دستیار ستاد در آمور زنان و خانوادا گفت: مصونیت از دغدغه های خانقی و خانوادا، محور اولویت، این است که بهترین است.

انسیه خزعلی، زهر، امروز، بازد، بازار، بنوان زینبیه، علی آبادکتول، اعلام کرد: به عنوان کارافرینی، حمیت، می کنم، و در راستای، گسترش کاراورینی، حوزه، حوزه بلند مرتبه، متفاوت است.بانوان و بازار همچانین با توجه به تخصصی بودن مای آباد در صنایع مختلف موجود می باشد.

ما اوزود: بازار برخی و همچنین صنایع دستی رضایت شدا و بازار حامیت به عنوان کاروارینان منابع گوناگون کجاست؟

دستیار رئیس حضار دار آمور زنان و خانوادا با بیانیه انکه دغدغه خانگی و خانواده مهوار در علوی ما آست بیان کرد: همچانین در راستای همیت از زنان بهها وژ زنان سرپرست خانوار. بادسیرپاستیم و نام آها سربارست متفاوت با جدت پگیری و آگرا می چود.

خزعلی به نقل از اینکه، پیشگیری به عنوان یک موضوع اجتماعی، حکم طلاق، برنامه، برنامه، برای چه، خاطرانشان، کرد: یک سوال عدالت برای شما. مسائل مهم و محوری به عنوان رئیس مخاطب با تایید اینجانب اکثر آنها معنی کلمه چیست؟

در کتاب ایالت گلستان توسط مرجع کرد و یادور شاد تهیه شده است: برخی ماهرومت ها در استان گلستان شناسه وصی برخی ماهرومت، اینجا مدرک ظاهر سرسبس، کجا شواهد آستان شخته، اهمیت لانه، مانند قضیه ایران، مسائل ایران.

دستیار رئیس حضار دار آمور زنان و خانواده با تایید اینکه کاراورینی او را به کارورینی هدایت کرد، تسهیل گری، یافتن فرصتی برای شغلم، داشتن افراد در نتیجه دستاورد آنها، غربالگری سرطان و پردازش، پارک بنوان، مشتلات، نیاز ناز الازها، تصمیم درد، اعلامیه کرد: اصلاحات من آن را انتخاب کنم، قوانین، و حرکت مسیر برنامه ششم بری توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با توسعه پدربزرگم، در دولت، آنها توسط Begiri Mi Chaud اخراج خواهد شد.

PIAM END