حرکت اولین قطار کانتینری اجتناب کرده اند تهران به ترکیه


قطار کانتینری آزمایشی قزاقستان به وضعیت تعطیلات ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا در مراسم صحیح در امروز (۹ خرداد) وارد کریدور جامعه سراسری ریلی ایران شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ایستگاه راه آهن تهران به ترکیه بالا خورد.

به گزارش ایسنا، این قطار براساس مذاکرات زودتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق سید میعاد صالحی معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در جدا خصوصی مدیرعامل راه آهن قزاقستان اطمینان حاصل شود کدام ممکن است سرزنده سازی کشتی شد. کریدور ترانزیتی KTI (قزاقستان-ترکمنستان-ایران) بار به ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا در چارچوب دیدار روسای جمهور ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید قزاقستان بالا دادن شده است.

قطار کانتینری روز سه شنبه 15 ژوئن اجتناب کرده اند آغاز اکتاو قزاقستان تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق اصل کار به وضعیت تعطیلات مشخص شده کشتی شد. علاوه بر این در راستای توافقات صورت گرفته، در امروز (یکشنبه، 29 خرداد) در جدا خصوصی حضور قاسم جورمارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان در تهران، توافقنامه ای بین روسای جمهور 2 ملت امضا شد.

باید بگویم؛ اندازه این راه آهن 6336 کیلومتر است کدام ممکن است حدود 3185 کیلومتر آن در آلودگی قزاقستان، 700 کیلومتر در آلودگی ترکمنستان، 1517 کیلومتر در آلودگی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید 934 کیلومتر در آلودگی ترکیه است.

حرکت اولین قطار کانتینری از تهران به ترکیه

سید میعاد صالحی معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل راه آهن نیز در توئیتی کسب اطلاعات در مورد ترتیب کریدور ریلی قزاقستان-ترکمنستان-ایران-ترکیه اظهار داشت: ترکمنستان-ایران-ترکیه در جدا خصوصی هدف اولین جابه جایی 5 میلیون تن بار ترتیب شد. سالانه اجتناب کرده اند سود ژئوپلیتیکی ملت بهره مند شوند.»

انتهای پیام/