کمتر از حقوق {سربازان} 3 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 360 هزار تومان استرئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر مقدمه مصوبه شورا در داخل امور مالی 12 ماه 1401، سربازی کمتر از 3 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 360 هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سربازان} متاهل کمتر از 5 میلیون تومان اکتسابی می کنند.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف همراه خود تخلیه پستی در داخل صفحه وب توئیتر شخصی نوشت: بازخورد. شورای {یازدهم} حقوق {سربازان} را در داخل 2 12 ماه قبلی بیش به همین دلیل 4 برابر کرده است.

بر مقدمه مصوبه مجلس در داخل امور مالی 1401، {سربازان} همه نظامی کمتر از 3 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 360 هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سربازان} متاهل کمتر از 5 میلیون تومان (برابر همراه خود کمتر از حقوق کارگران همراه خود احتساب کسورات) حقوق اکتسابی خواهند کرد. .

قالیباف {در این} توییت به همین دلیل هشتگ گزارش امور مالی استفاده بیشتر از کرده است.

انتهای پیام