تحت سلطه آذربایجان ژاپنی راهبردهای ابتدایی استان را در داخل 12 ماه 1401 تشریح کردایسنا/ آذربایجان ژاپنی استاندار آذربایجان ژاپنی در داخل پیامی گاه به گاه تحریک کردن 12 ماه 1401 هجری شمسی فقط در مورد اقدامات جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} برای رفع مسائل مردمان، 10 راهکار ابتدایی برای تقویت {شرایط} فاز های مختلف ملت را تشریح کرد. ملت. تحریم در داخل 12 ماه جدیدترین.

عبدین خرم {در این} پیام عید نوروز را به بیشتر مردم استان تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهنیت عرض می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شهدای انقلاب اسلامی، حفاظت مقدس، مدافعان حرم، مدافعان سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما خدمتگزاران به مردمان درود می فرستد. . مردمان در داخل در همه جا استان {در این} جشن، به دلیل دلخوری کردن برای ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت ساکنان احترام می کنند.

وی فقط در مورد اینکه در داخل 12 ماه 1400 شمسی همراه خود رای مردمان ایران، حکومتی مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی همراه خود مانترا کارآمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگیدن فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعیض تشکیل شد، افزود: همراه خود الهام به دلیل بازخورد فرهیختگان، نخبگان، مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید علما {کار} عظیم در داخل 12 ماه 1400 به راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 10 تکنیک ابتدایی برای 12 ماه 1401 تولید شد.

استاندار آذربایجان ژاپنی در داخل تشریح راهبردهای ابتدایی استان برای 12 ماه 1401 اظهار داشت: اولیه راهکار ما تولید نقشه راهی که در آن برای آشنایی همراه خود {شرایط} قابل دریافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی برای {شرایط} این یک ضرورت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تلاش می کنیم} شکاف بین این 2 را به مقیاس عقب دهیم. این 2 سالانه همراه خود اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل‌ها.»

وی افزود: راهبرد دوم تداوم اقدامات ابتدایی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} در داخل واکسیناسیون پایه است کدام ممکن است خوش شانس آذربایجان ژاپنی یکی در همه استان های بسیار مهم {در این} زمینه است.

خرم تامین کالاهای ابتدایی می خواست مردمان را سومین راهبرد ابتدایی استان در داخل 12 ماه جدیدترین عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: همراه خود تدابیری تخصصی ایجاد می کند 12 ماه 1400 برای تامین، تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن کالاهای ابتدایی اندیشه در مورد شد، درست در این لحظه مشکلی {نداریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه مشکلی {نداریم}. جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12 ماه بلند مدت نیز ترسیده نخواهیم بود.”

استاندار آذربایجان ژاپنی یکپارچه داد: پرانرژی سازی ستاد تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر محدودیت ها تأمین چهارمین راهبرد استان است تخصصی ایجاد می کند این راستا به دلیل 12 ماه 1400 {کار} ویژه ای به راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش به دلیل 300 واحد تولیدی راکد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه راکد به جهان بازگشتند. چرخه تأمین، نتیجه در بهبود 42 درصدی در داخل صادرات، محافظه کاری بدیهی است بود.

وی به دلیل راهبرد جلو استان در داخل 12 ماه جدیدترین در مورد قابلیت های تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد افزوده فاز های مختلف ارزان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {متاسفانه} در میان قدرت های استان به خوبی استفاده بیشتر از نشده است، به عنوان تصویر اگرچه ما بهترینها ذخایر معدنی ملت را {داریم}، قطعا ارزش آن را دارد افزوده این فاز.» به ساده شانس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می کنیم در داخل 12 ماه جدیدترین این عدم وجود را جبران کنیم.

نظارت بر چرخه تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین نیازهای مردمان ششمین راهبرد ابتدایی استان در داخل 12 ماه 1401 بود کدام ممکن است تحت سلطه آذربایجان ژاپنی {در این} خصوص اظهار داشت: ناظر هستند.

استاندار آذربایجان ژاپنی در داخل تشریح راهبرد {هفتم} استان اظهار داشت: در داخل 12 ماه 1401 کانون اصلی ویژه ای بر پایان دادن زیرساخت های استان خواهیم داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن پیگیری اعتبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها دولتی، به دلیل توان فاز شخصی نیز {در این} زمینه استفاده بیشتر از خواهیم کرد. “

{برنامه ریزی} برای اداره کردن دارایی ها آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت، دسترسی به پیشرفت ارزان توسط {بهره وری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین کالاهای تهاجمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود دیپلماسی مرزی همراه خود بهره مندی از مزایای اختیارات اعطایی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین به استان به دلیل نه راهکارهای مدیریتی استان در داخل 12 ماه 1401 است کدام ممکن است استاندار آذربایجان ژاپنی به آن قرار است شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل به دلیل روابط عمومي استان آذربايجان شرقي، وي در داخل پايان اظهار داشت: اميدوارم 12 ماه آينده براي 2 ملت عزيز ايران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربايجان شرقي 12 ماه پر افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پيشرفت باشد یا نباشد.

انتهای پیام