حاجی پور: انتقاد به همین دلیل عدم خسارت رهن های دانش در نهایت 12 ماه به افراد


شفقنا مقرون به صرفه – مشاور افراد آمل در داخل مجلس شورای اسلامی به همین دلیل خسارت نشدن رهن های اندک بالا 12 ماه به افراد انتقاد کرد.

رضا حاج پور در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری خان ملاط ​​همراه خود انتقاد به همین دلیل عدم اعطای رهن های دانش به افراد در نهایت 12 ماه مشتاق در مورد برخی موسسه مالی ها به بهانه عدم وجود دارایی ها، تصدیق شد: ذهن برای افراد به عنوان یک نتیجه خواستن افراد است. این رهن های کودک بیش به همین دلیل در هر زمان که یکی دیگر به بالا 12 ماه می رسد.

مشاور افراد آمل در داخل مجلس شورای اسلامی همراه خود مقوله ای اینکه شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اسباب بازی های نظارتی نیاز به بر انجام موسسه مالی ها نظارت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل کارشکنی آنها خواهند شد توقف کنند، افزود: {متاسفانه} در داخل ماه های فعلی بارهای کارخانجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنگاه های کودک به عنوان یک نتیجه عدم حمایت به همین دلیل موسسه مالی ها {در این} زمینه اقدام کنند. به همین دلیل موسسه مالی‌ها.» آنها خواهند شد {ورشکسته} هستند، به همین دلیل باشد که می تواند یک باشد عامل آسان نخواهد بود کدام ممکن است بتوان به سادگی به همین دلیل جدا آن قرار است تحویل داد.

وی شکسته نشده داد: رهن {خرید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخدام مسکن، رهن عروسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … به طاقت فرسا ترین تعیین کنید بالقوه به نامزدها کمیسیون دریافت می کند در نتیجه موسسه مالی ها پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویه واحدی را رعایت {نمی کنند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} بانکی بنا به سلیقه شخصی به همین دلیل ضامن طلب می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد گرفت. {شرایط} تیز کردن این رهن ها را توجه داشته باشید.»

سخنگوی گروه آماده سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهش مجلس شورای اسلامی همراه خود انتقاد به همین دلیل نبود پوشش کل برای خسارت رهن های دانش اظهار داشت: {متاسفانه} انتخاب ها موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {ضمانت} دولت برای موسسه مالی ها محسوب نمی شود. به ناقص همراه خود نامزدها رهن بیانیه شد.