جوکار: برای حرکت اجتناب کرده اند فاجعه ها باید اجتناب کرده اند توانایی مشارکت کفگیرها استفاده کردرئیس کمیسیون امور خانه ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوراها در مجلس تاکید کرد: می توان اجتناب کرده اند قابلیت مشارکت کفگیرها برای تعمیر امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات پیش روی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور همکاری افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کفگیرها استفاده کرد.

محمدصالح جوکار در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، بر لزوم همکاری 2 سویه کفگیرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران برای ضرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شتم فشار مالی دشمن تاکید کرد. تقاضا کفگیرها اجتناب کرده اند افسران ثابت بودن مالی است. پیش دهانه بینی کفگیرها این است کدام ممکن است این است کدام ممکن است در جدا خصوصی اختصاص داده شده شدن محافظت‌ها وضعیت ثابت بودن داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر روز شاهد افزایش قیمت در عوامل مختلف بازار نباشند.

وی در آسیب دیده نشده ذکر شد: اگر امتیازات به صورت شفاف در جدا خصوصی کفگیرها در میان بسیاری گذاشته شود، کفگیرها به بستن اعتقاد خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همکاری کفگیرها در جدا خصوصی افسران موقعیت قابل دستیابی است داشته باشد. انقلاب ما اجتناب کرده اند دل کفگیرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور آنها در صحنه سرچشمه خواهد گرفت. a باشکوه ضروری است کدام ممکن است کفگیرها را در انتخاب گیری مشارکت دهیم. باید اجتناب کرده اند قابلیت نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه داران گروه برای حرکت اجتناب کرده اند شرایط تحت سلطه استفاده کنیم. بدون در نظر تکل اجتناب کرده اند قابلیت کفگیرها استفاده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را در امور سهیم کنیم، قطعا همکاری افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کفگیرها آسانسور تبدیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی شرایط بهتری می توانیم اجتناب کرده اند مشکلات حرکت کنیم.

مشاور کفگیرها یزد در شورای اسلامی تصریح کرد: یکی اجتناب کرده اند مولفه های مهم در باور اقتصاد مقاومتی محوریت کفگیرها است، افسران نیز از ما است، متعاقباً تحمیل بستر برای باور اقتصاد مقاومتی a باشکوه ضروری است. مشارکت کفگیرها در بخش های مختلف افسران ممکن است در جدا خصوصی ضمانت بخشی به کفگیرها اجتناب کرده اند مشارکت خصوصی در صحنه های مختلف استفاده تدریجی. استفاده اجتناب کرده اند قابلیت های از ما در همه زمینه ها در دفاع کردن آرامش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت بودن گروه محیط زیست است.

انتهای پیام