جوانان اسکیت هاکی همدان قهرمان مسابقات چهارجانبه یزد شدندایسنا/ همدان مسابقات هاکی چهارجانبه ملت در جدا خصوصی راه اندازی شد کارمندان های برتر گروه های مرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زن در شهرستان تفت استان یزد به کار خصوصی نوک داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدانی ها در این مسابقات خوش درخشیدند.

مسابقات چهارجانبه این لاین هاکی ملت در جدا خصوصی حضور کارمندان هایی اجتناب کرده اند استان های قزوین، همدان، اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یزد در 2 گروه جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان به میزبانی شهرستان تفت برگزار شد.

مسابقات گروه سنی خردسالان در سالن شهرداری تفت استان یزد برگزار شد کدام ممکن است در تمدید شده مدت کارمندان همدان قهرمان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک های همدانی بر سکوی نخست ایستادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان های یزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصفهان به انجمن عناوین دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم را کسب کردند.

هدایت کارمندان برگزیده شده جوانان همدان در این مسابقات را فاطمه صابعی اجتناب کرده اند مربیان سرشناس اسکیت بر عهده داشت.

به گزارش ایسنا، کودکان همدانی برای اولین بار در مسابقات صحیح تصویر کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانستند نتیجه درخشانی را به سند برسانند.

کیان زارعی، ماهان مومنی، کیارش صادقی، بهراد کاویانی، پرهام مرادی، محمد عسگری، فاطمه زمانیان، یگانه هوالکی، یکتا رشیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاطمه نظری ترکیب کردن کردن کارمندان اعزامی استان همدان را در این مسابقات تشکیل دادند.

انتهای پیام