جهش تورم خارج از آن مسکن تهران در ابتدا قرن اخیر


شفقنا انس – آمارهای موسسه مالی مرکزی نمایشگاه ها در داخل اسفندماه 12 ماه قبلی بدون در نظر گرفتن به مقیاس عقب 19.9 درصدی پیشنهادات خارج از آن مسکن تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خم شدن {بازار}، معمولی هزینه مسکن 6.2 شانس بهبود کشف شد.

گزارش «تحولات {بازار} مسکن تهران در داخل اسفند ماه 1400» کدام ممکن است برگرفته به همین دلیل آمارهای مقدماتی سامانه پرونده پیشنهادات {املاک} ملت است، مشتاق در مورد معاونت تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاستگذاری مقرون به صرفه موسسه مالی مرکزی تولید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشکار شده است.

بر مقدمه این گزارش، انواع پیشنهادات محل اقامت‌های مسکونی کلان شهر تهران در داخل اسفندماه به حداقل یک هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 400 واحد مسکونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 6.8 هزار واحد مسکونی رسید کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته 19.9 شانس به مقیاس عقب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به ماه خیلی شبیه 29.6 شانس بهبود داشت. پارسال. ارائه.

در داخل ماه مذکور، {متوسط} ​​هزینه {خرید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه {هر} مترمربع زیربنای واحد مسکونی تخفیف شده توسط بنگاه‌های پیشنهادات ملکی کلان شهر تهران به 35 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 120 هزار تومان رسید کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته 6.2 شانس بهبود آرم می‌دهد. این رقم نسبت به ماه خیلی شبیه 12 ماه در گذشته نیز 16 شانس بهبود داشته کدام ممکن است قابل توجه خیلی کمتر به همین دلیل پیشرفت سطح به سطح اسفند 95 (مشابه با 93.7 شانس) است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم دهنده به مقیاس عقب پیشرفت هزینه مسکن در داخل دهه گذشته 1400 است.

مقدار پیشنهادات مسکن

بررسی اجمالی گلوله کردن انواع واحدهای مسکونی در داخل ورود به {در شهر} تهران بر مقدمه عمر ساخت در داخل اسفند ماه 1400 تأیید شد کدام ممکن است به همین دلیل مجموع 6834 واحد مسکونی در داخل تیراژ، مدل ها همراه خود سهم 32.5 درصدی به پنج 12 ماه راه اندازی می رسند. احتمالاً بیشترین سهم را به شخصی اختصاص اطلاعات است. این در داخل حالی است کدام ممکن است نسبت به اسفند ماه 12 ماه در گذشته حدود 5.9 واحد شانس به مقیاس عقب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نوبه شخصی سهم واحدهای منسوخ شده در داخل گروه های 11 به همان اندازه 15 را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالای 20 12 ماه راه اندازی بهبود یافته است.

گلوله کردن انواع پیشنهادات اجرا شده بر مقدمه {مناطق} مختلف کلان شهر تهران در داخل اسفند ماه 1400 نیز حاکی به همین دلیل آن خواهد شد است کدام ممکن است به همین دلیل بین {مناطق} 22 گانه کلان شهر تهران، جهان 5 کدام ممکن است سهم 14.3 درصدی به همین دلیل کامل پیشنهادات را به شخصی اختصاص اطلاعات است، احتمالاً بیشترین انواع قراردادهای سفته را به شخصی اختصاص اطلاعات است. . ممکن است همچنین {مناطق} 10 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 به آماده سازی همراه خود سهم 9.5 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9.3 شانس در داخل رتبه های موارد زیر قرار دارند.

اصلاحات هزینه واحدهای مسکونی تخفیف شده در داخل تهران

{متوسط} ​​هزینه {هر} مترمربع واحد مسکونی تخفیف شده توسط بنگاه های پیشنهادات ملکی {در شهر} تهران در داخل اسفند ماه 12 ماه 1389، 35 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 120 هزار تومان بود کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه خیلی شبیه 12 ماه در گذشته 6.2 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 16 شانس بهبود کشف شد. ، به آماده سازی.

در داخل بین {مناطق} 22 گانه شهرداری تهران احتمالاً بیشترین معمولی هزینه {هر} مترمربع زیربنای مسکونی 77 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 470 هزار تومان متعلق به جهان خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید همانقدر کم همراه خود 16 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 560 هزار تومان متعلق به جهان 18 تخفیف شد.

سایر شاخص های آماری {بازار} مسکن

گلوله کردن فراوانی انواع واحدهای مسکونی در داخل ورود به {در شهر} تهران در داخل اسفند ماه 1400 آرم می‌دهد کدام ممکن است آن را به راه متراژ، واحدهای مسکونی همراه خود مساحت خیلی کمتر به همین دلیل 80 مترمربع، 53.1 شانس به همین دلیل پیشنهادات را به شخصی اختصاص اطلاعات‌اند. ممکن است همچنین 58.9 شانس به همین دلیل واحدهای مسکونی همراه خود قیمتی خیلی کمتر به همین دلیل معمولی هزینه مترمربع واحدهای مسکونی در داخل ماه جاری (35.12 میلیون تومان) تخفیف شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 42.6 شانس به همین دلیل پیشنهادات به واحدهای مسکونی {زیر} 2 میلیارد تومان اختصاص داشت. تنهایی

تحولات در داخل استخدام مسکن

بررسی اجمالی شاخص کرایه مسکن اجاری در داخل تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامل {مناطق} شهر در داخل اسفند ماه 1300 نسبت به ماه خیلی شبیه 12 ماه در گذشته به آماده سازی 45.8 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 50.2 شانس پیشرفت نمایشگاه ها. بر مقدمه این گزارش، پیشرفت ماه به ماه این شاخص در داخل اسفندماه در داخل تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامل {مناطق} شهر به آماده سازی مشابه با 0.4 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1.2 شانس {بوده است}.