جمهوریخواهان به همین دلیل هماهنگی اخیر همراه خود ایران حمایت نخواهند کرددرست در این لحظه (دوشنبه) اکثریت قریب به اتفاق جمهوری خواهان یانک گفتن کردند کدام ممکن است به همین دلیل هماهنگی اخیر بالقوه بین توانایی های جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران حمایت نخواهند کرد.

به گزارش خبرگزاري ايران (ايسنا)، 49 نفر به همین دلیل 50 جمهوريخواه آمريكايي روز دوشنبه ضمن ابراز مخالفت شخصی همراه خود احياي هماهنگی هسته اي 12 ماه 2015 همراه خود ايران، گفتند كه به همین دلیل هماهنگی جديد احتمالاً توانایی هاي جهاني همراه خود ايران حمايت نمي كنند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونگذاران در داخل بیانیه مطبوعاتی ای هشدار دادند کدام ممکن است بایدن در داخل امتحان و دسترسی به توافقی است منجر به به کاهش تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت های نرم افزار هسته ای ایران شود.

جمهوری خواهان اختصاص داده شده شدند کدام ممکن است هرگونه توافقی را کدام ممکن است «{به طور کامل} مانع شدن» بالقوه ایران برای تأمین تسلیحات هسته ای، محدود کننده نرم افزار موشک های بالستیک این ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معکوس کردن آنچه او می رود «تروریسم ایرانی» می خواند، لغو کنند.

انتهای پیام