“جشنواره دا”؛ نمادی برای ارج نهادن به مقام مادرایسنا/ همدان رئیس اداره بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها ملایر اظهار داشت: جشنواره دا در روستای مانیزان اجتناب کرده اند مشخصه ها شهرستان ملایر مرکزی برای انبساط بازی در روستاها برگزار شد.

به گزارش ایسنا؛ حمیدرضا سپهری نیا افزود:
امسال جشنواره DA در روستای مانیزان دهستان ملایر مرکزی اطمینان حاصل شود کدام ممکن است انبساط بازی بانوان در روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد روستاهای هدف برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی استقبال دیدنی بانوان مواجه شد.

وی خاطرنشان کرد: راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط بازی بانوان در روستاها، برگزاری جشنواره غذاهای روال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقات تهیه شام ​​، صنایع دستی اجتناب کرده اند جمله قالی بافی، حوله بافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالیچه بافی، اوقات فراغت های بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقات ورزشی اجتناب کرده اند مشخصه های بارز جشنواره دا است.

این در مدیریت در جدا خصوصی خاص اینکه این جشنواره یکی اجتناب کرده اند هشت قالب سراسری بانوان در ملت است کدام ممکن است در روستاهای ملت در دوران پساکرونا برگزار تبدیل می تواند باشد، اضافه کرد: به همین منظور را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای تکریم مقام مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد بدون در نظر تکل اصولاً روستای هدف. جشنواره گردشگری مانیزان واقع در بخش مرکزی ملایر، جشنواره دا در جدا خصوصی همکاری فرماندار، هیئت روستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت های بومی بومی، اداره بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها، اداره میراث را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری روستای مذکور برگزار شد.

رئیس اداره بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها ملایر خاطرنشان کرد: بانوان کشاورزی در جدا خصوصی هنرهای خصوصی اجتناب کرده اند جمله قالی بافی، غذاهای روال را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالی بافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی در این جشنواره تصویر کردند کدام ممکن است توجه همه بازدیدکنندگان را به خصوصی جلب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستای مانیزان را تعیین شده است چون روستای محل قرارگیری تعطیلات راه اندازی شد کردند. موقعیت مهمی داشتند.

وی در جدا خصوصی اشاره به اینکه این جشنواره در جدا خصوصی استقبال خوشایند میهمانان، مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدکنندگان مواجه شد، اظهار داشت: رئیس هیئت کشاورزی استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت های بومی بومی به در جدا هیئت در جدا در این جشنواره حضور داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نحوه برگزاری آن بازدید کردند.

سپهاری نیا بازگشت به شد: جشنواره «دا» در جدا خصوصی هدف افزایش مشارکت خانمها کشاورزی در بازی‌های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی، انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور قطعا ارزش آن را دارد‌های ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی مطابق در جدا خصوصی آئین‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم روال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی راهبرد کاهش آسیب‌های اجتماعی برگزار می‌شود.

انتهای پیام