چیزهای بی اهمیت ماموریت ناسا برای پیشگویی کردن بالا جهان!


یکی در همه ماموریت هایی کدام ممکن است ناسا در داخل 12 ماه های بلند مدت مشارکت در خواهد داد، ماموریت «نانسی گریس رومن» است. ماموریت رومی ناسا ممکن است علاوه بر این به ما بگوید کدام ممکن است خواه یا نه جهان سرانجام ناهموار احتمالاً وجود خواهد داشت هر دو خیر.

به گزارش ایسنا، این تلسکوپ کدام ممکن است به خوشحال از نانسی گریس رومن، اولیه ستاره شناس عظیم ناسا نامگذاری شد، در داخل ابتدا تلسکوپ نقشه برداری مادون زرشکی میدان باز (WFIRST) شناسایی داشت، با این وجود اخیراً جیم برایدنستاین، سرپرست سابق ناسا در داخل بیانیه مطبوعاتی ای ذکر شد: را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دیدن نانسی رومن کدام ممکن است ناسا توانست آن قرار است را بگیرد. پیشتاز در داخل اخترفیزیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتاب تلسکوپ فضایی هابل شناخته شده به عنوان قدرتمند ترین تلسکوپ فضایی در این کره خاکی، من می روم قادر نیستم نامی بالاتر به همین دلیل رومن برای تلسکوپ WFIRST پیدا کنم.

عملکرد مهم این تلسکوپ نقشه برداری به همین دلیل فاز های وسیعی به همین دلیل جهان برای بررسی قدرت ناامیدکننده است. در داخل کیهان‌شناسی، قدرت ناامیدکننده تعیین کنید ناشناخته‌ای به همین دلیل قدرت است کدام ممکن است ً همه جهان را می‌پوشاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط کیهان را تسریع می‌تنبل. این تلسکوپ 12 ماه 2027 پرتاب شد، ده ها میلیون کهکشان را ارزیابی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاز هایی به همین دلیل کیهان را نقشه برداری می تنبل. اخترشناسان امیدوارند همراه خود یادگیری meting out کهکشان ها، چگونگی تکامل قدرت ناامیدکننده را بیاموزند. این تلسکوپ ممکن است همچنین به همین دلیل همگرایی گرانشی نوزاد برای مکان یابی ده ها میلیون سیاره فراخورشیدی استفاده بیشتر از خواهد کرد. میکرولنزینگ گرانشی عالی پدیده نجومی بیشتر مبتنی بر همگرایی گرانشی است کدام ممکن است ممکن است برای ایجاد اجرام نجومی با بیرون توجه داشتن آفتاب ساطع شده به همین دلیل ممکن است استفاده بیشتر از شود.

این تلسکوپ 9 تنها واقعی سیارات دوردست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوزاد بیرون به همین دلیل منظومه شمسی را ایجاد می تنبل، نسبتاً اشکال از اجرام کیهانی معادل کوتوله های اسپرسو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاهچاله ها را نیز محافظت می دهد. نانسی گریس رومن اولیه زنی بود کدام ممکن است نامزد ناسا شد. در داخل نجوم به همین دلیل دانشکده شیکاگو در داخل 12 ماه 1949، را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 12 ماه 1960 سرپرست نجوم محل کار علوم فضایی ناسا شد، سمتی کدام ممکن است او می رود به مدت زمان 20 12 ماه {در این} سمت بود. رومن در داخل 12 ماه 1979 بازنشسته شد، سالها در گذشته به همین دلیل اصرار چالش WFIRST. او می رود در داخل ابزار های قابل توجهی به همین دلیل جمله تلسکوپ فضایی (COBE) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلسکوپ فضایی هابل نمایندگی داشته است. این دانشمند {سرانجام} در داخل 12 ماه 2018 در داخل سن 95 سالگی درگذشت.

جزئیات ماموریت ناسا برای پیش بینی پایان جهان!

تلسکوپ فضایی روم نانسی گریس ناسا به همان اندازه 12 ماه 2027 پرتاب نخواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی پس به همین دلیل آن قرار است عملیاتی احتمالاً وجود خواهد داشت. با این وجود این مانع شدن به همین دلیل رویاپردازی دانشجویان {مشتاق} با توجه به ماموریت جدیدترین شخصی نمی شود. در داخل عالی یادگیری جدیدترین، محققان امکانات تلسکوپ فضایی رومی را به تفصیل ارزیابی می کنند به همان اندازه ببینند نمی شود تلسکوپ ممکن است به ما در داخل {پاسخ به} یکی در همه بسیار مهم ترین سؤالاتمان با توجه به کیهان پشتیبانی تنبل هر دو خیر. احتمالاً برایتان جذاب باشد یا نباشد کدام ممکن است بدانید پرس و جو ممکن است {چیست}. خواه یا نه جهان در داخل عالی مه به انتشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناهموار شدن شکسته نشده خواهد داد؟ این سوالی است کدام ممکن است محققان می خواهند به آن قرار است {پاسخ} دهند.

سوراخ عظیم تصوری کیهانی به همین دلیل {سرنوشت} آخرین جهان است آن قرار است اجزای جهان، به همین دلیل ستارگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کهکشان ها گرفته به همان اندازه اتم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذرات زیراتمی، با عجله ناهموار می شوند.

ناسا باقی مانده است ساختار مأموریت تلسکوپ رومی را به بالا نرسانده است، باقی مانده است زمان {برای تغییر} برخی مسائل ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یادگیری تلاشی است برای اینکه ببینیم می توانند برخی مسائل را برای دسترسی به نتیجه نهایی بالاتر تنظیم دهند.

این یادگیری همراه خود عنوان «ارزیابی طیف‌سنجی همراه خود عرض نخست در داخل تلسکوپ فضایی نانسی گریس رومی» در داخل روزنامه Astrophysical چاپ شده شده است.

یون وانگ خالق مهم این یادگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشمند تحقیقاتی ارشد در داخل موسسه IPAC در داخل پاسادنا، کالیفرنیا است. تلسکوپ رومی چندین نرم افزار را در داخل ظروف نرم افزار شخصی می تواند داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یادگیری بر روی طیف‌سنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونگی ترسیم انبساط {تاریخی} کیهان کانون اصلی دارد.

وانگ، خالق مهم این یادگیری، ذکر شد: «یادگیری ما پیش‌سوراخ بینی می‌تنبل کدام ممکن است نمی شود یادگیری طیف‌سنجی آموزش رومی را سرزنده می‌تنبل هر دو خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیکربندی‌های مختلف می‌توانند طراحی آن قرار است را تقویت بخشند.

رومن ارزیابی قلمرو عرض جغرافیایی نخست (HLWAS) را مشارکت در خواهد داد. طیف سنجی همراه خود عرض جغرافیایی نخست (HLSS) فاز یادگیری طیف سنجی عالی قلمرو عظیم عرض جغرافیایی نخست است این یادگیری اشاره کردن شده است. کاوش در داخل قلمرو نامحدود در داخل عرض های جغرافیایی نخست یکی در همه {اهداف} آموزش اصلی این تلسکوپ به در کنار رویکردهای جدیدترین در داخل علم سیارات فراخورشیدی است. طیف سنجی عرض جغرافیایی نخست یادگیری از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ابعاد عظیم ده ها میلیون کهکشان همراه خود میلیاردها 12 ماه قدمت است. عملکرد مهم این یادگیری ارزیابی انبساط جهان در کل گذشته تاریخی کیهان است. {کار} «طیف‌سنجی همراه خود عرض نخست» آنقدر عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگ است کدام ممکن است درهای جدیدی به همین دلیل علم را به روی دانشجویان خواهد گشود.

وانگ ذکر شد: “{در حالی که} این یادگیری برای مکان یابی سرعت بالا کیهانی طراحی شده است، با این وجود سرنخ هایی به همین دلیل اسرار و فنون وسوسه انگیز نه نیز {ارائه می دهد}.” این به ما پشتیبانی می تنبل به همان اندازه عصر اول کهکشان ها را توجه کنیم، ماده ناامیدکننده را نقشه برداری کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اطلاعاتی با توجه به ساختارهای شدید در دید به پایین تصمیم گیری کنیم.

جزئیات ماموریت ناسا برای پیش بینی پایان جهان!

تلسکوپ رومی “یادگیری طیف سنجی همراه خود عرض نخست” به انبساط جهان، قدرت ناامیدکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده نسبیت عام اینشتین (TGR) می پردازد. در داخل 12 ماه 1915، روزی کدام ممکن است اینشتین برای اولیه موارد ایده نسبیت عام شخصی را فراهم کردن کرد، هیچ شخصی فرض {نداشت} کدام ممکن است جهان در داخل جاری انبساط است. ایده نسبیت عام اینشتین همراه خود منطقی سازی می دهد کدام ممکن است مقررات گرانش نیوتن {نمی تواند} مشارکت در دهد. با این وجود عالی نقص وجود داشت. شخصی انیشتین متوجه شد کدام ممکن است ایده او می رود پیش‌سوراخ بینی می‌کرد کدام ممکن است جهان ایستا ناپایدار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای پایداری نیاز به هر دو منبسط هر دو منقبض شود. با این وجود شخصی او می رود آن قرار است را رد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کرد همراه خود راه اندازی شد «چسبیده کیهانی» آن قرار است را جبران تنبل. به همین دلیل آن قرار است برای خنثی کردن تأثیر گرانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسترسی به عالی دنیای ایمن بیشترین استفاده را ببرید. اینشتین بعداً این را غیر زمینی ترین ناقص شخصی توضیح دادن کرد.

چسبیده کیهانی هر دو چسبیده کیهانی (معمولاً همراه خود حرف یونانی Lambda the Great Λ آرم دانش می‌شود) در داخل کیهان‌شناسی مشتاق در مورد آلبرت انیشتین برای اصلاح کردن ایده نسبیت عام برای دسترسی به عالی جهان چسبیده راه اندازی شد شد.

سپس در داخل بیست، ستاره شناسان متوجه شدند کدام ممکن است جهان در داخل جاری انبساط است را انتخاب کنید و انتخاب کنید از یک راه یا روش دیگر چسبیده کیهانی نامیدند. ستاره شناس یانک ادوین هابل عملکرد {برجسته} ای {در این} پیدا می کند داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاعده ای کدام ممکن است این انتشار را توضیح دادن می تنبل مقررات هابل شناسایی داشت. ممکن است دریافتند کدام ممکن است کهکشان ها (جدا از قبلی مورد) به همین دلیل {یکدیگر} در اطراف می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان در داخل جاری انبساط است.

انبساط جهان به همین دلیل زمان های شدید قدیم عالی کلید {بوده است}. دانشجویان برای نیرویی کدام ممکن است نیاز به باعث انبساط شود عالی عامل در داخل تذکر دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است «قدرت ناامیدکننده» است. برای مدت زمان بسیار طولانی، کیهان شناسان معتقد بوده اند کدام ممکن است انبساط در داخل جاری به کاهش است، با این وجود اثبات شود کدام ممکن است این اشتباه است.

در داخل 12 ماه 1998، دانشجویان دریافتند کدام ممکن است {سرعت} انبساط جهان در داخل جاری {افزایش است}. این {نباید} به این چه چیزی مسئول چه چیزی بود باشد یا نباشد کدام ممکن است گرانش همه شما چرخ دنده نیاز به کشش را به کاهش دهد. همراه خود این پیدا می کند، چسبیده کیهانی به ورزشی بازگشته است. اکنون این {ساده ترین} منطقی سازی برای انبساط پرشتاب جهان است.

جزئیات ماموریت ناسا برای پیش بینی پایان جهان!

جذاب نباید باشد بدانیم دنیا در نهایت به پایان می رسد؟ کشف کردن این ماده موضوع به مشابه بعد ظاهرا کدام ممکن است بدانیم دنیا همراه خود چه یک چیز به راه اندازی شد.

این سوالی است که دانشجویان را به طراحی تلسکوپ رومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادگیری طیف‌سنجی در داخل عرض‌های جغرافیایی نخست برانگیخت. ارزیابی طیف‌سنجی در داخل عرض‌های جغرافیایی نخست ممکن است علاوه بر این اطلاعاتی با توجه به انبساط بلند مدت کیهان فراهم کردن دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دانشجویان پشتیبانی تنبل به همان اندازه بفهمند کدام ممکن است خواه یا نه جهان به زودی‌تر به انبساط شکسته نشده می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام فرو می‌ریزد.

{در این} پژوهش، نویسندگان عملکرد عمومی این پژوهش را منطقی سازی دادند. اکنون 2 پرس و جو قابل توجه ممکن است وجود داشته باشد:

1. خواه یا نه سرعت بالا کیهانی نتیجه نهایی عالی جزء قدرت جدیدترین است هر دو نتیجه نهایی شکست نسبیت عام (GR) در داخل ابعاد کیهانی است؟

2. اگر این به عنوان یک نتیجه عالی جزء قدرت جدیدترین است، خواه یا نه چگالی قدرت آن قرار است در داخل وضعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان چسبیده است هر دو در کل گذشته تاریخی جهان پیشرفته است؟

هیچ جادوی {در این} نباید باشد. یه جورایی {انگار} پای یه نیروی ظالم در میان بسیاری بود. بدون در نظر گرفتن اصولاً بتوانید فاز بزرگی به همین دلیل کیهان را بعد گیری کنید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن اصولاً بتوانید آن قرار است را ارزیابی کنید، احتمالاً نتیجه نهایی گیری خواهید داشت از واقعی تر خواهد بود، احتمالا. این فرآیند تلسکوپ های بهتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید از واقعی تر معادل تلسکوپ فضایی رومی است.

جزئیات ماموریت ناسا برای پیش بینی پایان جهان!

در اینجا ذکر شده است، نویسندگان عالی ساختار مرجع برای طیف‌سنج عرض جغرافیایی نخست فراهم کردن می‌کنند. راسل رایان، ستاره شناس موسسه تلسکوپ فضایی (Stsci) در داخل قلب آموزش تلسکوپ فضایی هابل، ذکر شد کدام ممکن است طیف سنجی رومی در داخل بالا نخست حدود 2000 سطح {مربع} هر دو حدود 5 شانس به همین دلیل آسمان است را در داخل حدود هفت ماه محافظت خواهد داد. که ممکن است یک توسعه عظیم نسبت به تلسکوپ های نه معادل تلسکوپ فضایی هابل است. اکنون همراه خود بهره مندی از مزایای تلسکوپ هایی معادل هابل، می توانیم تعداد انگشت شماری کهکشان بسیار محبوب را مناسبت برداری کنیم. {انتقال} به سرخ هر دو قرمزی پدیده ای است آن قرار است آفتاب ساطع شده به همین دلیل عالی جرم کیفری (مرئی، فرابنفش، اشعه ایکس، پرتو گاما و بسیاری دیگر) به اندازه موج زرشکی در داخل انتهای طیف اعتصاب می کند. مخصوصاً آفتاب گزارش شده مشتاق در مورد طیف سنج اندازه موج بلندتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرکانس کمتری نسبت به آفتاب ساطع شده به همین دلیل منبع مفید دارد.

محققان این یادگیری گفتند: «اگرچه رومن می‌تواند عالی یادگیری کم‌عمق‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدیدتر مقایسه شده است همراه خود اقلیدس در داخل حدود عالی 12 ماه مشارکت در دهد، با این وجود یادگیری عمیق‌تر فراهم کردن‌شده در داخل همین جا تقویت می کند بهتری برای تحقیق نه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل {قابلیت}‌های دیافراگم رومی به طور مؤثرتری استفاده بیشتر از می‌تنبل».

ماموریت اقلید آژانس فضایی اروپا کدام ممکن است پیش فرض 12 ماه بلند مدت پرتاب شود، ممکن است سیارات فراخورشیدی را در جستجو تنبل.

عالی یادگیری جدیدترین نمایشگاه ها کدام ممکن است یادگیری طیف سنجی رومی در داخل عرض های جغرافیایی نخست نیاز به 10 میلیون کهکشان را بعد گیری تنبل در نتیجه سن جهان بین 3 به همان اندازه 6 میلیارد 12 ماه {بوده است}. ستاره شناسان به همین دلیل این اطلاعات برای ترسیم ساختار عظیم ابعاد جهان استفاده بیشتر از خواهند کرد.

کیهان شناسان از قبلً این ساختار در داخل ابعاد عظیم را نقشه برداری کرده اند، با این وجود یادگیری طیف سنجی همراه خود عرض جغرافیایی نخست مشتاق در مورد تلسکوپ رومی این نقشه برداری را عالی قدم جلوتر خواهد برد. طیف‌سنجی در داخل عرض‌های جغرافیایی نخست فضا حدود 2 میلیون کهکشان را به ما آرم می‌دهد، در نتیجه سن کیهان تنها واقعی 2 به همان اندازه 3 میلیارد 12 ماه {بوده است}. این ارزیابی از قبل مشارکت در نشده است، متعاقباً دانش های به بازو آمده جدیدترین خواهند بود. اگر تلسکوپ رومی فرصتی داشته باشد توجه ما به همین دلیل ساختار عظیم جهان را در کل زمان بهبود دهد، محققان می توانند تاریخچه انبساط جهان را توجه کنند.

جزئیات ماموریت ناسا برای پیش بینی پایان جهان!

نویسندگان یادگیری اظهار داشتند کدام ممکن است رومن گذشته تاریخی انبساط جهان را برای آزمایش دلایل ممکن برای انبساط سرعت بالا دهنده ظاهری، به همین دلیل جمله قدرت ناامیدکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصحیح گرانش انیشتین، تصمیم گیری می تنبل. به ما می گوید الان مکان هستیم. جهان در داخل جاری انتشار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط سرعت بالا خواهد گرفت. این {نباید} باشد یا نباشد در نتیجه گرانش {هر} ماده در این کره خاکی نیاز به بر انبساط آن قرار است {تأثیر} بگذارد. سرعت بالا نشان می دهد که ایده گرانش اینشتین فقطً {صحیح} نباید باشد هر دو نشان می دهد که همیشه باید جنبه جدیدی به همین دلیل قدرت را به جهان اضافه کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است قدرت ناامیدکننده است.

این یادگیری اطلاعاتی را تقلید کردن می تنبل کدام ممکن است رومن ممکن است در داخل اختیار دانشجویان قرار دهد. عکس ها سه موارد زیر به یادماندنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمیق تلسکوپ رومی کیهان جایگزین جدیدی را برای برتری بین ایده های اصلی در داخل دردسر برای روشن کردن سرعت بالا کیهانی (تئوری گرانشی تغییر کرده است هر دو قدرت ناامیدکننده) پیشنهادات.

این یادگیری به این نتیجه نهایی رسید کدام ممکن است “برای درخشان کردن ماهیت ناشناخته سرعت بالا کیهانی، نیاز به 2 تابع خانه-زمان را بعد گیری کنیم: تاریخچه انبساط کیهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سرعت} توسعه ساختار در داخل ابعاد عظیم.” ممکن است می توانند به ما بگویند کدام ممکن است خواه یا نه قدرت ناامیدکننده در کل زمان تعدیل می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه عالی جزء ناشناخته معادل چسبیده کیهانی ممکن است وجود داشته باشد هر دو نتیجه نهایی اصلاح کردن نسبیت عام معادل ایده گرانش.

انتهای پیام