چیزهای بی اهمیت {شرایط} بازدید نوروزی همراه خود خودرو شخصی شدهبه عنوان راهی به راه اندازی محدودیت در داخل تردد خودروهای شخصی شده در داخل {تعطیلات} نوروزی، عادی تصویر سراسری صاحب پلاک است.

به گزارش ایسنا، شهروندانی تخصصی ایجاد می کند ایام نوروز معنی به تردد بین استانی همراه خود خودروی شخصی شده شخصی را دارند نیاز به آگاه باشید داشته باشند کدام ممکن است برای تردد همراه خود خودروهای شخصی شده نیازی به بحث با هیچ سیستم، گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه ای برای گزارش داده ها شخصی شده هر دو خودرویی نخواهد بود.

ممکن است همچنین تردد خودروها تنها واقعی مشتاق در مورد digicam های راهداری دولتی به صورت خوب رصد ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای محدودیت های ترافیکی، عادی کد سراسری، دارنده شماره ثبت است.

دارندگان پلاک شخصی شده تایید شده به تور خواهند بود در داخل صورت افتخار داشتن شرایطی مشابه 2 دوز واکسن کووید 19 را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم قرنطینه (مخصوصاً {افرادی که} نگاهی به قرنطینه مورد نیاز را برای مردم دارای نگاهی به کرونا سازنده گذرانده اند).

متخلفان به همین دلیل تردد اتومبیل شخصی شده {هر} 24 ساعت 1،000،000 تومان جریمه می شوند.

انتهای پیام