چیزهای بی اهمیت سفرهای نوروزی در داخل روزهای پایانی {تعطیلات}


وضعیت امور فعلی پروازهای نوروزی افراد در داخل 17 روز قبل از امروز نمایشگاه ها کدام ممکن است به طور معمول هر روز 2 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 202 هزار تردد برون شهر در داخل خیابان های ملت حرکت داشته کدام ممکن است نسبت به 12 ماه های قبلی بهبود چشمگیری داشته است.

به گزارش ایسنا، بر ایده فینال آمار چاپ شده شده به همین دلیل سوی قلب سراسری {مدیریت} راهی که در آن ها، در داخل سفرهای نوروزی به همین دلیل ابتدای قالب نوروزی (25 اسفند 93 به همان اندازه 13 فروردین 93) به طور معمول 2 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 329 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 616 سیستم {خودرو} در داخل مسیرهای مختلف مواصلاتی تردد کرده اند. ). انواع کل شما ترددهای بین استانی در داخل 17 روز قبل از امروز حدود 37 میلیون سیستم {خودرو} بوده کدام ممکن است 95 شانس آن قرار است خودروهای شخصی شده {بوده است}.

جزئیات سفرهای نوروزی در روزهای پایانی تعطیلات

این آمار نسبت به مدت زمان خیلی شبیه در داخل نوروز 12 ماه قبلی 49 شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به نوروز 1399 174 شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به ایام خیلی شبیه در داخل نوروز 1398 9 شانس بهبود داشته است.بعد از همه توسعه عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس اینجا است. آمار نسبت به نوروز 2 12 ماه قبلی، به عنوان یک نتیجه لغو تعدادی از به همین دلیل پروازهای نوروزی، افراد به عنوان یک نتیجه تحریک کردن شیوع ویروس کرونا در داخل ایران برخاستن به {کار} کردند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه اساساً بیشترین تردد بین استانی در داخل پروازهای نوروزی امسال شبیه به پنجمین روز به همین دلیل وروردان بود کدام ممکن است به بیش به همین دلیل 2646 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 100 سیستم {خودرو} در داخل محورهای مختلف مواصلاتی رسید.

جزئیات سفرهای نوروزی در روزهای پایانی تعطیلات

بر ایده داده ها پلاک های سند شده در داخل digicam های پلاک خوان، به همین دلیل 25 اسفند ماه 12 ماه قبلی فقط در موردً 11 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 875 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 800 پلاک همراه خود مبدا ترکیبی به همین دلیل شهرستان های مختلف در داخل محورهای برون شهر تفسیر شد کدام ممکن است به همین دلیل این انواع حدود 11 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 416 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 600 پلاک پلاک خودرو او می رود شخصی شده بود.

تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید البرز همراه خود سهمی در دسترس به سه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 300 هزار تابلو همچنان در داخل جایگاه نخست قرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان رضوی، فارس، مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصفهان در داخل رتبه های موارد زیر قرار دارند.

جزئیات سفرهای نوروزی در روزهای پایانی تعطیلات

تنظیمات بازدید کنندگان سایت جهان ای در داخل استان های مختلف نیز تأیید شد کدام ممکن است تمامی استان ها نسبت به مدت زمان خیلی شبیه 12 ماه قبلی بهبود تردد بین شهرستانی را تخصص کرده اند. خوزستان، بوشهر، اصفهان، خراسان رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرمزگان به آماده سازی همراه خود 165، 111، 76، 74 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 70 شانس اساساً بیشترین بهبود تردد بین استانی را تخصص کردند. اساساً بیشترین آمار تخلیه {خودرو} شبیه به استان های تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساساً بیشترین آمار {تجمع} {خودرو} شبیه به استان های گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مازندران بوده کدام ممکن است پس به همین دلیل آن قرار است استان های شمالی خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوشهر به مخلوط میزبانان برتر نوروزی پیوستند.

جزئیات سفرهای نوروزی در روزهای پایانی تعطیلات

انتهای پیام