چیزهای بی اهمیت بهبود حقوق بازنشستگان مسلح


به گزارش شفقنا مقرون به صرفه، چیزهای بی اهمیت بهبود حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح ادعا شد.

صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح به همین دلیل بهبود حقوق بازنشستگان به 90 شانس کارگران شخصی خبر داد.

صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح در داخل اسفندماه به همین دلیل صدور فیش حقوقی 1400 بازنشسته شخصی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل بهبود حقوق قرار است به آنها بروند خبر داد.

بر این ایده حقوق بازنشستگان در داخل ماه جاری به 90 شانس شاغلان افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده این اطلاعیه، بازنشستگان می توانند برای بدست آمده فیش حقوقی به محل کار ساتا مراجعه کنند.