گرفتن ۵۰۰ میلیون ریال برای هنرستان تربیت جسمی دخترانه فاروجایسنا/خراسان شمالی معاون دانشگاهی تمرین وپرورش فاروج ذکر شد: ۵۰۰ میلیون ریال برای تامین از دستگاه هنرستان ضمیمه تربیت جسمی زنان شهرستان گرفتن شد.

براتعلی صدیقی در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود ایسنا اظهار کرد: به همین دلیل مجموع ۵۰۰ میلیون ریال کشیده شده به ۲۴۰ میلیون ریال آن خواهد شد برای از دستگاه ورزشی درست مثل تفنگ بادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیرو کمان قیمت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی رقم هم برای گرفتن از دستگاه منطقه های اکنون نیست استفاده بیشتر از می تواند باشد.

معاون دانشگاهی تمرین وپرورش فاروج افزود: نزدیک به قابلیت های ورزشی شهرستان، 12 ماه قبلی اولیه 12 ماه ورزش هنرستان ضمیمه تربیت جسمی زنان فاروج همراه خود ۱۵ اطلاعات آموز بود.

وی در موضوع اینکه یکی در میان مدرسین تربیت جسمی فاروج جزو کمیته کشوری درس تربیت جسمی است، اظهار کرد: همراه خود گرفتن دانشمندان اصولاً، وضعیت هنرستان هم تعدیل می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل فضایی یکی در میان مدارسی کدام ممکن است دنده دار به سالن ورزشی است {مستقر} می تواند باشد.

معاون دانشگاهی تمرین وپرورش فاروج ذکر شد: در داخل 12 ماه تحصیلی جدیدترین موزه دههمی های علاقمند به این منطقه در داخل هنرستان گرفتن می شوند به همان اندازه این هنرستان شاکله مجزا شدن را بیابد.

صدیقی مقوله ای کرد: {در حال حاضر} چشم اندازها منطقه ژیمناستیک، فوتسال (باغ ساختگی) والیبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید… را دارا هستیم.

وی در موضوع نیاز سوق ارائه دانشمندان در جهت منطقه های هنرستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات مقوله ای کرد: در داخل شهرستان در داخل شاخه {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات، 4 هنرستان ضمیمه در داخل منطقه های مکانیک {خودرو}، سفارشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن پرانرژی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 دانشکده کارو اطلاعات هم به صورت بی طرفانه ورزش می کنند.

معاون دانشگاهی تمرین وپرورش فاروج ادای احترام به شد: در داخل شاخه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حرفه ای} منصفانه هنرستان بی طرفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه هنرستان ضمیمه در داخل منطقه های الکترونیک، گرافیک، طراحی وب سایت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید… پرانرژی است.

صدیقی ذکر شد: امیدواریم همراه خود این توسعه شاهد گلوله کردن متوازن اطلاعات‌آموزان در داخل منطقه‌های تحصیلی فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حرفه ای} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات باشیم.

وی افزود: گلوله کردن منطقه ها در داخل شهرستان ۳۹ به ۶۱ شانس است کدام ممکن است برای دستیابی افزون بر ۴۵ شانس، هدفگذاری شده است.

انتهای پیام