جبران تاخیر در داخل سرمایه گذاری سد دالکیایسنا/ بوشیر معاون عمرانی استاندار بوشهر اظهار داشت: تاخیر در داخل سرمایه گذاری سد دالکی نیاز به در داخل زمانبندی دقیق جبران شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان شریف دشستان بدون در نظر گرفتن {سریعتر} به همین دلیل این سرمایه گذاری بهره مند شوند.

محمد هادی رستمیان در داخل رفتن به به همین دلیل کارگاه سد الدالکی، فرآیندهای عملیاتی راه اندازی سرریز، کلنگ زنی پل اولیه، پل، سالن های انحراف آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازماندهی کارگاه سرمایه گذاری را تجزیه و تحلیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سرمایه گذاری را یکی از آنها در نظر گرفته سرمایه گذاری ها معرفی شد. سرمایه گذاری های بسیار مهم در داخل استانداری

وی بر آمادگی جبهه های مختلف کاری تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {در این} سد بالقوه {کار} همراه خود کمتر از استحکام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانیزم ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم پیمانکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم سیستم نظارت نیاز به مشاهده فراوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد نیاز را داشته باشند. به این. این ماده.

معاون عمرانی استاندار بوشهر همراه خود تاکید بر اینکه چندین 12 ماه به همین دلیل راه اندازی عملیات دولت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدت زمان قرارداد می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است این سد موقعیت قابل توجه مهمی در داخل تامین آب باغات دشستان دارد، نمایندگی آب جهان ای بوشهر در داخل دردسر است. برای پیگیری اعتبار تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقه مند به انتخاب شده. به همین دلیل وزارت فشار تقاضا شده است به همان اندازه نمره اعتبار فراوان برای غنی سازی سد همراه خود بهترینها {سرعت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترینها الزامات را تامین تدریجی به همان اندازه تاخیرهای تا این مرحله در داخل ابزار روزی دقیق جبران شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد بهره مندی مردمان شایسته دشستان به همین دلیل این سرمایه گذاری باشیم. در داخل اسرع وقت.

مدیرعامل آب جهان ای استان بوشهر نیز {در این} رفتن به تصریح کرد: سد دالکی آب می خواست 12 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 750 هکتار به همین دلیل باغات دشتستان را تامین می تدریجی.

وی افزود: سد الدالکی 270 میلیون مترمکعب قابلیت دارد کدام ممکن است توسعه مصالح 37 درصدی دارد.

شایان اشاره کردن است عملیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفجار بخشی به همین دلیل {مازاد} سد دالکی به اصل رستمیان معاون عمرانی استاندار مشارکت در شد.

انتهای پیام