جایگزین بی‌سیم داده ها خون توسط عالی استنت معقولعالی استنت شریانی معقول قادر است داده‌های جریان خون را به صورت بی‌سیم منتقل تنبل.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند نیو اطلس، استنت‌ها می‌توانند مسکن اشخاص حقیقی تحت تأثیر مشکلات عروقی را نجات دهند، از رگ‌های خونی باریک را باز می‌کنند. اکنون عالی بررسی جدید در جدا خصوصی جایگزین داده‌های جریان خون به حداقل عالی کامپیوتر هر دو تلفن در جدا عالی گام اجتناب کرده اند این هم فراتر تحویل داد است.

این ایمپلنت توسط گروهی اجتناب کرده اند محققان در موسسه فناوری “جورجیا” به مدیریت پروفسور “وون هونگ یئو” در جاری انبساط است.

این استنت اجتناب کرده اند چندین چرخ دنده زیست سازگار نوسازی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای حسگرهای خازنی احساسی چاپ شده در جدا خصوصی جت هواپخش در جدا در جدا خصوصی حلقه‌های رسانا است کدام ممکن است تعیین شده است چون عالی آنتن برای آن حرکت می‌کنند. این در حالی است کدام ممکن است دارای باتری نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به ارزش هر دو تعویض ندارد.

این تجهیزات را خیلی شبیه عالی استنت شریانی روزمره می‌توان در جدا خصوصی جراحی حال در عالی واحد رگ خونی آسیب دیده قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منبسط کرد، جایی کدام ممکن است آن رگ را برای ادامه دادن جریان خون صحیح باز نگه می‌دارد.

در جدا با این این، در فرآیندی به تصمیم تکل “جفت القایی” اجتناب کرده اند میدان‌های مغناطیسی اعمال شده خارجی برای جایگزین بی‌سیم امکانات به استنت استفاده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختصر آن را روشن می‌تنبل. سپس حسگرهای آن می‌توانند خوانش جریان خون را کدام ممکن است به تعیین کنید علامت رادیویی به خارج اجتناب کرده اند هیکل منتقل می‌شود، بدست آمده کنند. سپس می‌توان آن علامت را بدست آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمزگشایی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعاتی را در ضمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت خشمگین دانستن درباره آنچه داخل رگ خونی می‌گذرد، به انگشت آورد.

“یئو” می‌گوید: این استراتژی دیجیتال برای حاضر بی‌سیم داده‌های همودینامیک اجتناب کرده اند جمله فشار شریانی، ضربان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان به حداقل عالی سیستم ترکیبی‌آوری داده‌های خارجی طراحی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید a باشکوه نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف است، این انگیزه است است کدام ممکن است می‌توانیم اجتناب کرده اند عالی “کاتتر” برای تهیه آنها در هر سطح اجتناب کرده اند حال در هیکل استفاده کنیم. این ممکن است عالی استنت است کدام ممکن است چندین ترفند در آستین خصوصی دارد.

“کاتتر”(Catheter) در پزشکی، عالی لوله نازک، معمولاً بلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انعطاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی شده اجتناب کرده اند چرخ دنده دارای کاربرد در پزشکی است کدام ممکن است در انتخاب در عمق‌ای اجتناب کرده اند قابلیت ها داده ها پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت کاربرد دارد. کاتترها وسیله‌ای در خدمت پزشکی هستند کدام ممکن است می‌توانند در هیکل شخص مبتلا برای عالی هدف معین استفاده شوند. در جدا خصوصی ترتیب در چرخ دنده هر دو ترتیب تعیین کنید کاتتر در مرحله مونتاژ، می‌توان به کاتتر برای وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروق، ارولوژی، گوارش، سیستم عصبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌های استفاده شده چشمی انگشت کشف شد.

در آزمایش‌هایی کدام ممکن است تاکنون به انگشت آمده، خاص شده است کدام ممکن است این تجهیزات پس اجتناب کرده اند قرار تکل داخل شریان خرگوش، داده‌های دقیقی را کشتی می‌تنبل.

در جاری حاضر این استنت معقول قادر است داده ها را به شبیه به اندازه ۳.۵ سانتیمتر اجتناب کرده اند طریق خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵.۵ سانتیمتر اجتناب کرده اند طریق هوا منتقل تنبل کدام ممکن است این ارقام در جدا خصوصی انبساط به شبیه به اندازه حد زیادی این فناوری افزایش خواهند کشف شد.

این بررسی در روزنامه Science Advances چاپ شده شده است.

انتهای پیام

رژیم لاغری سریع