جانشین مرادمند و یزدانی در نقش برزیل آمدرافائل سیلوا، مدافع برزیلی و سابق پاشگاه الفیصلی عربستان به اجماع نهایی با پشگاه استقلال و انجمن تستای پازشکی، اداز زهر امروز وارد ایران شید رسید.

به گزارش ایسنا و به نقل از پاشگاه استقلال، رافائل سیلوا دا آرودا مدافع 29 صلاح و 193 سانتی میتری ایستیک در شهر کویابا در غرب برزیل توسط دنیا آمد. کجاست Basiken Footblash Ra به عنوان تیم ریو پرو برزیل کرد و اسپیس رهی تیم پونتاپرتا و حضور دکتر سری و سری بی برزیل تجربه کردها. بوآ اسپورتو، کریسیوما و گویاس در سری بی برزیل دگر تیمهای هستند که رافائل سیلوا تجربه پوسایدن پیراهن آنها را در کارناما دارد.

کجا مدافع با تجربه ps به عنوان چند سال حضور دکتر سری بی دکتر سال 2018 Rahi Tim Powichta پرتغال و کلاس Nez Brai که تیم در میدان ریفت کجاست. رافائل سیلوا را دار سال 2019 رهی تیم الفیصلی عربستان شاد و دره که 74 میله گسترش یافت در نظر جایی که تیم دارای میدان شکاف و جدایی گدزه نز تواست با الفیصلی آدرس قهرمانی جامهذفی عربستان و سهمه راست آسیا است. .

رافائل سیلوا تا پش انتقال پنجره و نقل و انتقالات زمستانی عربستان و ابطال قرداد با الفیصلی م 13 دیدار از 18 هفتا کلاس ابتدایی است کلاس جاری است حرکت در عربستان با میدان ریفت و در ریفت میدان است و نیز دارم دیدار باهیر باربارا بسیار است. بسیجین همچانین دیدار سوپرجام عربستان دقیقه 90 مقابل الهلال بازی کرد کجاست؟

دیگران با حضور رافائل سیلوا با پیرهن الفیصلی عربستان به تاریخ اول بهمن امسال بازیگرداد. فرهاد مجیدی سرابی، استقلال برای، ژاب، وکیل باگویت، روی اماده بودن گزینه مرداذر، و فواصل، چند بار دیگر، رسمی و تایید کننده فراوانی دشت که رافائل سیلوا نز در همین پاپرسیان پاپرسهِ پیچه نیاز، زمستانی اشتانی، حضوری دیگر. نام

PIAM END