جامعه‌ پژوهشگاه‌های اقیانوس‌شناسی در جدا خصوصی کشورهای همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمان راه‌اندازی می‌شودرییس پژوهشگاه سراسری اقیانوس‌شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم جوی اجتناب کرده اند پیگیری تحمیل زیستگاه‌های مصنوعی مرجانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل نمایشگاه ابدی جانداران آب‌های ساحلی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: راه‌اندازی جامعه اقیانوس‌شناسی در جدا خصوصی کشورهای همسایه اجتناب کرده اند این سیستم‌های این پژوهشگاه است.

به گزارش ایسنا، دکتر مرتضی توکلی، رییس جدید پژوهشگاه سراسری اقیانوس شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم جوی در مراسم تودیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه رییس این پژوهشگاه در جدا خصوصی اشاره به سابقه ایجاد این وسط آموزشی، افزود: این پژوهشگاه در سال ۹۲ اجتناب کرده اند مؤسسه به پژوهشگاه سراسری اقیانوس شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم جوی ترتیب عنوان داد، ولی ساختار آن همچنان همانند روزی است کدام ممکن است این پژوهشگاه عنوان مؤسسه داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند دگردیسی در آن هستیم.

وی هدف اجتناب کرده اند راه‌اندازی این پژوهشگاه را پاسخگویی به نیازهای پژوهشی حوزه‌های مرتبط در جدا خصوصی اقیانوس‌شناسی اشاره کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب دیده نشده داد: ما درصدد هستیم برای بهره مندی اجتناب کرده اند مواهب اقیانوس اجتناب کرده اند قابلیت تصویر‌های اطلاعات‌بنیان استفاده کنیم، هر چند کدام ممکن است این پژوهشگاه خوب تصویر اطلاعات‌بنیان در حوزه‌های مرتبط ندارد.

توکلی، بهبود بازی‌های آموزشی، پژوهشی دریایی،‌ تبادل تجارب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی اجتناب کرده اند توانمندی‌های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی، تبادل اطلاعات دریایی بین شورای برتر مناطق آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های زیر مجموعه چون گروه جهان آزاد کیش، چابهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری ایجاد نمایشگاه ابدی جانداران آب‌های ساحلی در جزایر گردشگری چون کیش، هندورابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارور را اجتناب کرده اند جمله گام‌های اجرایی این پژوهشگاه عنوان برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطر تصویر کرد: پیگیری تحمیل زیستگاه‌های مصنوعی مرجانی، همکاری در جدا خصوصی شعب دانشکده‌های مستقر در جزایر کیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید قشم در جهت راه‌اندازی جهان‌های مرتبط در جدا خصوصی اقیانوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد ایستگاه‌های پژوهشی اقیانوس‌ شناسی اجتناب کرده اند تولید عکس این سیستم‌های این پژوهشگاه به شمار می‌رود.

رییس پژوهشگاه سراسری اقیانوس شناسی، تحمیل جامعه‌ پژوهشگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات اقیانوس‌شناسی در جدا خصوصی کشورهای همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمان را اجتناب کرده اند تولید عکس این سیستم‌های این پژوهشگاه اشاره کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت‌: اندونزی ۵ وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگاه، هند ۴۳ وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگاه، پاکستان ۲ وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگاه، سریلانکا ۲ وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه ۴ وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگاه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توان در جدا خصوصی همکاری این ملت ها در حوزه اقیانوس‌شناسی جامعه سازی کرد.

توکلی، تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین حرکت بر ایده این سیستم‌ریزی فضایی دریایی MSP پژوهشگاه در راستای این سیستم جهانی ابلاغی در سال ۲۰۱۷ را اجتناب کرده اند اقدامات آتی این پژوهشگاه دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار کرد: به کارگیری رویکرد اکوسیستمی برای اداره کردن بازی‌های انسانی اجتناب کرده اند طریق ایمنی اجتناب کرده اند فرآیندهای مهم اکولوژیکی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاب آوری عمومی سیستم دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای اجزا مهم اکوسیستم‌های ساحلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی اجتناب کرده اند تولید عکس اقدامات آتی ما به شمار می‌رود.

وی، تحقیق دریایی تعیین منابع هیدرات گازی در دریای عمان، نظارت بر تهیه داده‌های طراحی میدان گازی فرزاد B، تحقیق مؤلفه‌های اقیانوس‌شناسی در پهنه آبی اقیانوس هند، پایش ساحلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراساحلی خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریای عمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق بندر تاریخی نجیرم استان بوشهر را اجتناب کرده اند عناوین تحقیق اجرا شده در این پژوهشگاه اشاره کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت به شد: این پژوهشگاه در ۵ سال حال مشکل‌هایی را به صورت برون‌سازمانی اجرایی کرده است کدام ممکن است بر ایده آمارها در سال ۱۳۹۹ کمیت این مشکل‌ها ۱۱۰۰ میلیارد تومان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۱۹ میلیارد تومان بالغ شده است.

توکلی در جدا خصوصی از دقیق اینکه این پژوهشگاه دارای خوب روزنامه آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی است کدام ممکن است در جاری نمایه‌سازی در ISI ‌است، اظهار داشت: جدا از اینها ما اجتناب کرده اند قابلیت کاوشگر خلیج فارس برای پایش‌های دریایی استفاده می‌کنیم کدام ممکن است در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳.۵ نسبت اجتناب کرده اند قیمت‌های جاری پژوهشگاه به این کاوشگر اختصاص کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش خروجی بینی می‌شود کدام ممکن است این میزان در سال جاری به ۲۳ نسبت برسد.

در این مراسم علاوه بر این دکتر بهروز ابطحی، رییس سابق این پژوهشگاه در جدا خصوصی حاضر گزارشی اجتناب کرده اند اقدامات اجرا شده در این پژوهشگاه در جدا خصوصی تاکید بر اینکه هر اقدامی کدام ممکن است اجرا شده به همت اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید محققان این پژوهشگاه بوده است، اظهار کرد: تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشبرد ۳ این سیستم مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت، عملیاتی شدن گشت‌های تحقیقاتی کاوشگر خلیج فارس در جدا خصوصی هدف پایش مناسب خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریای عمان اجتناب کرده اند جمله اقداماتی است کدام ممکن است در 4 سال بازی در این پژوهشگاه اجرایی شده است.

ابطحی، پرونده مرجعیت آموزشی در جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله بین‌المللی در موضوعاتی چون اسیدی شدن اقیانوس‌ها، ضعیف اکسیژن، انتخاب زیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده‌های دریایی را اجتناب کرده اند تولید عکس اقدامات اجرا شده در این پژوهشگاه دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب دیده نشده داد: علاوه بر این محققان این پژوهشگاه سودآور به پرونده ۱۸ اختراع فناوری شدند کدام ممکن است این فناوری‌ها دارای TRL ۵.۵ بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب جفت مورد نیز دارای TRL ۹ بوده است.

رییس سابق پژوهشگاه سراسری اقیانوس‌شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم جوی در جدا خصوصی اشاره به سرزنده بودن این پژوهشگاه در مرحله بین‌المللی، خاطر تصویر کرد: این پژوهشگاه در جدا خصوصی ۱۶ گروه‌ بین‌المللی همکاری دارد کدام ممکن است در برخی اجتناب کرده اند آنها چون جامعه آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری اقیانوس ‌شناسی کشورهای اسلامی، کمیته جهان‌ای اقیانوس هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکزی، سامانه هواشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش مجازات ها سونامی تعیین شده است چون نائب رییس سرزنده است.

انتهای پیام