جاده زرشکی سایه خاموشی بر اوج ملتسال اول مدیریت افسران سیزدهم ملت با مرحله تعطیلی تحویل داد، هرچند برخی صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات دولتی تحمل فشار بودند. در جدا خصوصی این جاری بخش خانواده روزهای خوب و دنج را در جدا خصوصی سرعت مناسب پایین اوج گذاشت. برای تکرار این وضعیت، افزایش قابلیت 6000 مگاواتی در اصل کار وزارت انرژی قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، اگرچه کاهش بلعیدن در خانوارها از منصفانه راه هر دو تکنیک تولید عکس شرایط انرژی الکتریکی رسانی به شبیه به اندازه حد زیادی به صنایع را در تابستان امسال فراهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ازای این کار 850 میلیارد تومان پاداش به این گروه تعلق گرفت، در جدا خصوصی این جاری همکاری بخش های اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی از طریق تابستان با مرحله خاموشی را نمی توان نادیده گرفت. بدیهی است این 2 از منصفانه راه هر دو تکنیک تولید عکس برای یکدیگر حیاتی شدند.

بر مقدمه آمار ادعا کردن شده اجتناب کرده اند سوی تصویر توانیر، بخش کشاورزی در جدا خصوصی ساعات بالا بلعیدن انرژی الکتریکی به شبیه به اندازه شهریورماه منطقی2300 مگاوات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت حدود 5800 مگاوات انرژی الکتریکی بلعیدن کرده است. امسال نیز ادارات حدود 700 مگاوات بلعیدن خصوصی را کاهش دادند. در جدا با این این، تقریباً پانصد مگاوات آسیاب خود ثابت در فصل از گرما به استفاده از رسید. ترتیب 300 مگاوات روشنایی معابر در ساعت شب اجتناب کرده اند تولید عکس اقدامات بالا دادن شده برای کاهش قطعی انرژی الکتریکی است.

برای مقابله در جدا خصوصی خاموشی تابستان سال آینده، پیش‌دهانه بینی می‌شود حدود 6000 مگاوات قابلیت جدید به قابلیت مونتاژ انرژی الکتریکی ملت اضافه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این این سیستم افزایش قابلیت برای ادغام کردن راه‌اندازی 3026 مگاوات نیروگاه هوادهی جدید، 1478 مگاوات نیروگاه جدید اقتصادی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید 850 مگاوات نیروگاه های تجدیدپذیر. ، 290 مگاوات واحدهای نیروگاهی توزیعی نوزاد اندازه، افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی 490 مگاوات واحدهای نیروگاه هوادهی حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقاء انرژی الکتریکی 25 مگاوات واحد سوم نیروگاه انرژی الکتریکی آبی دز.

علاوه بر این مقرر شد به شبیه به اندازه تابستان سال آینده حدود 3000 مگاوات واحدهای جدید نیروگاهی توسط تصویر انرژی الکتریکی هوادهی اضافه شود کدام ممکن است در ابتدای افسران سیزدهم تفاهم نامه ای بین وزارت انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت صنعت منعقد شد. معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا برای احداث نیروگاه توسط صنایع بر این مقدمه واحدهای 1400 مگاواتی نیروگاه جدیدی توسط اداره صنعت ساخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شبیه به اندازه بالا تابستان سال آینده به استفاده از می رسد.

تفاهم نامه مذکور ابتدا برای احداث نیروگاه ده هزار مگاواتی توسط صنایع بود، در جدا خصوصی این جاری اکنون صنایع بیشتری تکنیک به احداث نیروگاه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور پیوسته این موارد ساخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد می شوند. برای پیک تابستان امسال واحد جدید نیروگاه سمنان توسط صنعت ایجاد شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای پیک تابستانی 1402 نیز پیش دهانه بینی تبدیل می تواند باشد نیروگاه تجدیدپذیر حدود 850 مگاوات به استفاده از برسد.

حدود 290 مگاوات نیروگاه ظریف (نیروگاه های نوزاد زیر 25 مگاوات ایجاد شده در حال در) به شبیه به اندازه تابستان سال آینده به استفاده از می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ارتقای قابلیت مونتاژ نیروگاه های حال به 490 مگاوات در اصل کار قرار دارد به شبیه به اندازه به افزایش قابلیت مونتاژ انرژی الکتریکی ملت در تابستان 1402.

در همین راستا، همایون حایری معاون وزیر انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات در جدا خصوصی اشاره به تابستان با مرحله خاموشی امسال اجتناب کرده اند تدوین صد چهل ساختار برای مقابله در جدا خصوصی دومین سال با مرحله خاموشی در وزارت انرژی در افسران سیزدهم خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: امسال در جدا خصوصی انبساط 100 این سیستم استراتژیک، می‌توانیم تابستان را با مرحله برداشتن انرژی الکتریکی پایین اوج بگذاریم.» برای گذراندن قطعی انرژی الکتریکی، در جدا خصوصی برگزاری تیم ها بسیاری در جدا خصوصی مدیران صنعت انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی برای پایین اوج گذاشتن سال دوم با مرحله قطعی انرژی الکتریکی، صد چهل این سیستم راهبردی را ترتیب کردیم.

وی افزود: مدیران صنعت انرژی الکتریکی در جدا خصوصی تخصص تعدادی از سال قبلی استراتژی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های خصوصی را در قالب صد چهل این سیستم راهبردی تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند بالا پیک بار در تابستان 1401 به وزیر انرژی حاضر کردند. اعتقاد بر این است کدام ممکن است این است کدام ممکن است اجرای مناسب 100 ساختار راهبردی در سال جاری در نتیجه گذراندن تابستان در جدا خصوصی موفقیت شد، این این سیستم متشکل اجتناب کرده اند صد چهل اقدام برای تابستان 1402 در 4 محور “این برنامه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات بخش مونتاژ انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین انرژی الکتریکی” این سیستم ریزی شده است. ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات بخش مدیریت بلعیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا، این سیستم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات جامعه‌های تغییر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابرتوزیع انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات ستادی تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشریح شده است.

وی در جدا خصوصی اشاره به تفکیک این سیستم تابستان 1402 خاطرنشان کرد: این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات بخش مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین انرژی الکتریکی برای ادغام کردن 25 این سیستم در 2 بند است: “افزایش میزان مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت تامین انرژی الکتریکی نسبت به پیک بار 1401” را انتخاب کنید و انتخاب کنید “افزایش ضریب ضمانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی بخش مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین انرژی الکتریکی”، “این برنامه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات اداره مدیریت بلعیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا” برای ادغام کردن 31 این سیستم در 2 بخش “اقدامات کاهش پیک بلعیدن انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند طریق مدیریت بلعیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا” را انتخاب کنید و انتخاب کنید «انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم مدیریت بلعیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای مرحله ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منفعت مکان در بلعیدن انرژی الکتریکی.

حایری آسیب دیده نشده داد: این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات بخش تغییر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابرشبکه meting out انرژی الکتریکی نیز برای ادغام کردن هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه این سیستم در 2 بخش «اقدامات اجباری برای تعمیر محدودیت عوامل ضرر‌زا در تابستان» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «افزایش پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی جامعه سراسری انرژی الکتریکی» است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات در دفتر مرکزی. این برای ادغام کردن 13 این سیستم اجتناب کرده اند سایر بخش های این سیستم ریزی این سیستم تابستان 1402 است.

حدود هشتاد نسبت اجتناب کرده اند قابلیت مونتاژ انرژی الکتریکی ملت درمورد به نیروگاه های هوادهی، 12 نسبت درمورد به نیروگاه های انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی درمورد به نیروگاه های تجدیدپذیر، اتمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه نوزاد است کدام ممکن است در جدا خصوصی ملاحظه به شرایط فنی باید به طور مستمر دفاع کردن شود به شبیه به اندازه به آن است برسد. کمتر از قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی برای مونتاژ انرژی الکتریکی ثابت، در راستای تمهیدات نیروگاه های هوادهی ملت، برای اولین بار در سال جاری در جدا خصوصی بیش اجتناب کرده اند نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 هزار مگاوات، این سیستم تعمیرات در قبلی اجتناب کرده اند انرژی الکتریکی تابستانی به بالا رسید. بالا بلعیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان در جدا خصوصی سند رکورد جدید در این بخش، تمامی موارد در جدا خصوصی کمتر از آمادگی در اختیار جامعه انرژی الکتریکی قرار دارند.

بر مقدمه آمار وزارت انرژی، چهل نسبت اجتناب کرده اند مشترکان صنعت انرژی الکتریکی نسبت به سال قبلی امکانات کمتری بلعیدن کرده اند، اجرای این سیستم ریزی مدیریت بلعیدن برای حدود 50 هزار واحد اقتصادی ملت در نتیجه بلعیدن 9 انرژی الکتریکی شد. صنایع اصلی ملت در فصل تابستان امسال 14 نسبت نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی افزایش داشته است.

در مجموع باید ذکر شد کدام ممکن است حتی وقتی وزارت انرژی سودآور شد تابستانی را با مرحله قطعی انرژی الکتریکی پایین اوج بگذارد، به این معنا نیست کدام ممکن است زمستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابستان جلو نیز با مرحله مشکل می گذرد، متعاقباً پرونده کاری سنگینی برای آن بیان کردن شده است. این وزارتخانه کدام ممکن است پیش دهانه بینی می رود در جدا خصوصی هشدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناسانه پیش برود به شبیه به اندازه در 2 پیک آینده در جدا خصوصی ضرر تامین انرژی الکتریکی مواجه نشویم.

انتهای پیام