کارکنان سراسری واترپلو در داخل بازیهای آسیایی فرآیند سختی داردسراسری‌پوش واترپلو ذکر شد: فرآیند ما در داخل این دوران بازیهای آسیایی نسبت به روزهای قبل زحمت کش تر است چون در داخل روزهای قبل مخالفان بارگیری ما را درجه نخست نمی‌دیدند با این وجود حالا کل شما روی کارکنان ما حساب می‌کنند.

امیرحسین رئیس در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود ایسنا، با اشاره به توسعه ترتیب دادن کارکنان سراسری واترپلو برای شرکت در های آسیایی هانگژو اظهار کرد: روال تمرین را منسوب به آمادگی مراقبت از تفریحی‌های آسیایی به طور مکرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور به همین دلیل {هفتم} فروردین تحریک کردن کردیم. قرار بود دوشنبه ۵ اردیبهشت مراقبت از اردوی تدارکاتی عازم یونان شویم کدام ممکن است ویزاها صادر نشد. سفارت یونان دیر ویزاهای ما را داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه {جایی} کدام ممکن است می‌دانم تصور به 5 شنبه عازم این ملت شویم.

سراسری‌پوش واترپلو در داخل چسبیدن با مقوله ای اینکه 4 سالی به همین دلیل دیدارهای مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین‌المللی در اطراف بوده‌اند، ذکر شد: {در حال حاضر} روال تمرین ما {زیر} تذکر آقای رضایی معلم کارکنان سراسری پیگیری می‌شود. بعد از همه در داخل اردوی تدارکاتی یونان چیریچ سرمربی کارکنان سراسری هم به ما اضافه احتمالاً وجود خواهد داشت. ما 4 سالی است کدام ممکن است به شیوع کرونا تفریحی مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان نداشتیم. سراسری‌پوشان برای آمادگی اصولاً نیاز به در داخل حین تفریحی‌ همراه خود هم هماهنگ شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت نفس پیدا کنند.

رئیس در داخل شکسته نشده در داخل خصوص میزان آمادگی کارکنان سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودش ذکر شد: خداراشکر کل شما گیمرها همراه خود هم رفاقت خوبی {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل لحاظ روحی در داخل {شرایط} خوبی هستیم. به همین دلیل لحاظ آمادگی هم {تا حدی} ورودی رفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقط در مورد به آمادگی ۸۰ درصدی رسیده‌ایم. اکنون ممکن است بخواهید تفریحی تدارکاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب {داریم}. من می روم هم {شرایط} خوبی من حتی دارم. خوب ماه در گذشته به همین دلیل ناحیه انگشت مصدوم شدم با این وجود خداراشکر توانستم خودم خیلی خودم را برگردانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کارکنان اضافه شوم. {در حال حاضر} درست مثل خیلی به همین دلیل گیمرها ۷۰ به همان اندازه ۸۰ شانس آمادگی من حتی دارم.

سراسری‌پوش واترپلو با اشاره به سایر دیدارهای تدارکاتی کارکنان سراسری واترپلو اظهار کرد: بعد به همین دلیل یونان هم تصور به کدام ممکن است دیدارهای تدارکاتی یکی دیگر داشته باشیم. احتمالا دیدار تدارکاتی موارد زیر همراه خود صربستان هر دو مجارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو همه چیز دوباره یونان باشد یا نباشد. ادامه دارد برای دیدارهای تدارکاتی بعد {برنامه ریزی} از واقعی نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر چیز کوچک به بعد بازدید یونان وابسته است.

وی با اشاره به پیشگویی کردن‌اش به همین دلیل تفریحی‌های آسیایی ذکر شد: همراه خود کارکنان سراسری اعمال می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم تفریحی‌های آسیایی نتیجه نهایی خوبی بگیریم. در داخل این دوران تفریحی های آسیایی فرآیند ما نسبت به روزهای قبل زحمت کش تر است. در داخل روزهای قبل کارکنان ها بارگیری کارکنان ما را درجه نخست نمی‌دیدند. مخصوصاً چون ما در وسط های در گذشته مدال نداشتیم خیلی قابل توجه گرفته نمی‌شدیم. حالا کل شما روی کارکنان ما حساب می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریفان مقابل ما زحمت کش تر تفریحی خواهند کرد. عملکرد ما اول حفاظت به همین دلیل عنوان سومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد هم فینال بازیهای آسیایی است.

رئیس در نهایت ذکر شد: به همین دلیل رسانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان تقاضا من حتی دارم فعالیت های ورزشی ما در تمام طول سال اصولاً دیده شود. ما به ساده خوب هر دو دوبار در داخل 12 ماه چاپ شده اقامت تلوزیونی {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجهی به واترپلو نمی شود. کمتر از حساب کردن {داریم} کدام ممکن است مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه‌های تصویری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشتاری اصولاً به ما اوج بزنند به همان اندازه ما {انگیزه} بگیریم. نیاز به به ما پشتیبانی کنند به همان اندازه به همین دلیل لحاظ اقتصادی هم درآمدمان اصولاً شود. کل شما اقامت ما فعالیت های ورزشی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توانیم حرفه یکی دیگر داشته باشیم. ممکن است بخواهید دیدارهای تدارکاتی اصولاً هم {داریم} کدام ممکن است به همین دلیل وزارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته سراسری المپیک تقاضا من حتی دارم کارهای اجباری را مشارکت در دهند. افراد برای ما دعا کنند به همان اندازه در داخل تفریحی های آسیاییی سودآور باشیم.

انتهای پیام