تیم ملی فوتبال داچتران جوان ایران ورد تاجیکستانتیم ملی فوتبال دختران زیر 18 در پرسپکتیو بپرس، شارکت، مسابقات، فوتبال، کفا، دو ساعت.

به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۸ سال صاعه پیش ورد شهر دوشنبه شاد تادر فوتبال زیر مسابقات ۱۸ سال دختران آسیای مرکزی (کافا) که از ۲۰ آسافوند ماه آغاز مزابش قریش.

سحر بی باک عنوان در و حدیث مهدوی از حماره زهرا رامرودی دارد که عنوان کمک داور دارد که تور قدوات میکند آن را دارد.

برنامه مسابقه با توضیح زیر آست: (یک ساعت مسابقه با وقت ایران اسست)

جمعه، 20 اسفنج

ایران – ازبکستان ساعت 12:30

تاجیکستان _ قرقیزستان، ساعت 15:30 دقیقه

یشنبه، 22 اسفند

قرقیزستان – ازبکستان، ساعت 12:30

ایران – تاجیکستان، ساعت 15:30 دقیقه

سه شنبه 24 اسفند

قرقیزستان – ایران، 12:30:

تاجیکستان _ ازبکستان، ساعت 15:30 دقیقه

PIAM END