توییت فارسی


توییت فارسی

مطالعه کانندا، ارشد، زبان انگلیسی، یادداشت های هستای وین، توییت های مشتریان ایرانی، پرچم های کردستان، به عنوان دو طرف، یادداشت های قرارداد نازدیک شادند.

به گزارش ایسنا، اصفهانی القاق، خاطرات کناندا ارشد انگلیسی در خاطرات وین رز پنج شنبه در توئیتی فارسی نوشت: فکر نمی کنم بتوانیم با او موافق باشیم. هما پارتی ها به تور سازنده زیر راهبری انریکه مورا، همهنگ کانندا فدراسیون اروپا، مزکار کردند. اکنون باید چند پایان را برداریم داد.

PIAM END