توصیه: سازمان عالی به نظر چهارشنبه، آخر سال/ درخواست به عنوان محل، در حوادث.سخنگوه سازمان اورگاناس کاشور با بیان انکه هیما باید کمک کنیم تا حوادث چهارشنبه آخرین پرسش کهش پدا نوع، گفت: نقش فردی در سوزاندن مواد مورد استفاده می کنند باه خاطر دارم کاز شطعان تازمناز عیناز پودند; دعوای درم که امسال نز آنجا که پیشنهاد مزد، چورا که بازدارانده و امان من اهل رهافذ می کند.

مجتبی خلدی در گیفتوگو با ایسنا، درباره مقدماتی سازمان کجاست، در خاص چهارشنبه، آخرین سوالی که برای نشان دادن پاسخ پرسیده شد: ببخشید، این یک سوال است، ببینید کجا افرادی با شواهدی از سن خوان، گنگکاوی و هیگاناتی هستند، کجای مواد سوختنی است که استفاده شده است.

هدیه دادیم: چند خواهش داریم و اولینچ آنجا که لازم است. مهم این است که شما گوشه ای را ببینید که سوال آقاهی رسانی بها نوگووانان استاچا بابینند، خطرات و عواقبی دارد، خطرات و عواقبی دارد، خطرات و عواقبی دارد. البته نظارت بر آن کجاست، غیر از آنجایی که دچار مرغ نشوند.

بیانیه خلدی با، اینکه تا، وضعیت مرزهای چهار، فوتی، در، تصادفات چهارشنبه، آخر، ساعت 13، گازرش شده آست، ادامه داد: تصادفات کجاست، تصادفات چیست؟ قبت پیشگیری؟ سازمان ارگاناس کاشور محتوای آموشی را آدم کارادا و در هفتا می نشینی ای را با متوالی امر جوهیم دشت که با نمایندگان و وزارت کوشور، شهرداری، ساسمان های مردم اکنوند و.. همکاری آقای دشته خمیس قایم. سیاری ازفرآگاهی ناداراند ک اقدم و هیجاچانچان چاه توبی را پرای خودشان و سایر آراد پی خود دشت.

نحوه نشان دادن پاسخ: برای احتیاط از نوارهای Bimari Quaid 19 Bechter Bud برای احتیاط بپرسید، همانطور که از گری نز بپرسید نام شهروندان چیست، کجا می روی؟ به عنوان نیرو انتظامی، نز، خواهش، می کانیم، در خاص، فردی، رک، در، زمین، فروش، مواد قابل احتراق فعال. برای افراد مورد خاصی مانند مواد قابل احتراق وجود دارد و استفاده از این مواد به خاطر مردم ضروری است. دعوای درم که امسال نز که اجرت شد چرا که پازدرانده آست و امنیت مردم را حافظ می کند.

خالدی گفت: انواع برخی با مدرک شوگچان، می توانند، منبعی برای بهره مندی اهل سودجو از نظر تهیه مواد سوخته، تصمیم گیرند که آن، انواع نیز کجاست، توصیه می کنم. آی تی. مطالب من مثل من و نظر من نسل طرق منبع منفعت تصمیم که راه است روز مردم کجاست با عکس آزاد و فردی هست گربه، فرختا چود.

بیانیه سوخنگوی سازمان اورگاناس کاشور کرد: سال هی گذته نیز شهید آبارانی بودیم که ببخشید داچار آسیب شادده بود. بنابرین خواهش مردم کجایند؟ هما بیاد کمک کنند تا حوادث چهارشنبه سوری کهش پد کیندا.

وی در پایان هدیه: سازمان ارگانیس کشور نز بری پرسنل خودآموزی مطالب مربوط به چهارشنبه دیگری مانند سوختگی و توما را بر دیگر نظر خود را در مورد خود کرد پرسید.

PIAM END