تهیه 9 ساختار رسیدگی گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن عشایری در ملتایسنا/ خراسان شمالی معاون بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور زیربنایی گروه عشایری اجتناب کرده اند تهیه 9 ساختار رسیدگی گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیات عشایر خبر داد.

دکتر میزبان در مراسم تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه مدیرکل عشایر خراسان شمالی در بجنورد اظهار داشت: در این راستا برای گردشگری، دامپروری، زنبورداری، بهبود باغداری در اراضی شیبدار، مونتاژ پوشش طبیعی دارویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقرار ساختار هایی در تذکر گرفته شده شده است. تصویر های خدماتی برای عشایر توسط بچه ها عشایری ارائه شده است.

وی از محسوس کرد: در جدا خصوصی اجرای این ساختار های متنوع معیشت امتحان شده می کنیم مسکن عشایری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه عشایری را دفاع کردن کنیم.

وی در جدا خصوصی اشاره به بروز خشکسالی از حداکثر در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسارت به عشایر افزود: 23 گونه گاو در ملت موجود است کدام ممکن است در اقلیم های مختلف زاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن می کنند کدام ممکن است اگر این دام های مولد را اجتناب کرده اند انگشت بدهیم ملت متحمل خسارت تبدیل می تواند.

مجری این سیستم به افزایش تعدادی از برابری قیمت نهاده های دامی نیز اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب دیده نشده داد: مکاتبات زیادی برای تعمیر مشکلات نهاده های دامی اجتناب کرده اند سوی این گروه اجرا شده کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها اجرای ساختار بلندمدت تدارکات دام است.

وی از محسوس کرد: صادرات دام عشایری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن کله فرمان برای صادرات بره پروار اجتناب کرده اند ساختار هایی است کدام ممکن است توسط انگشت اجرا داریم.

وی در آسیب دیده نشده از محسوس کرد: 1.4 نسبت گروه ملت عشایر هستند، عشایر پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 نسبت اجتناب کرده اند فضای جغرافیایی ملت، 25 نسبت مونتاژ گوشت صورتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 35 نسبت صنایع دستی ملت توسط گروه عشایری انجام تبدیل می تواند. علاوه بر این 35 میلیون هکتار اجتناب کرده اند مراتع ملت در اختیار عشایر را انتخاب کنید و انتخاب کنید 29 میلیون واحد دامی نیز متعلق به گروه عشایری است.

تهیه نهاده های دامی به صورت سپرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی گوشت پس اجتناب کرده اند 4 به شبیه به اندازه 6 ماه

محمد محمدزاده رئیس گروه جهاد کشاورزی در آسیب دیده نشده این نشست اظهار داشت: پرورش دام سبک در جاری حاضر هیچ توجیه مالی برای محله عشایری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامداران ندارد.

وی اظهار داشت: این گروه پیگیری می تنبل به شبیه به اندازه نهاده های دامی را به صورت امانی در اختیار دامدار قرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ازای آن گوشت صورتی را پس اجتناب کرده اند 4 به شبیه به اندازه 6 ماه اجتناب کرده اند آنها اکتسابی تنبل کدام ممکن است در این صورت به دفاع کردن دام مولد نیز کمک می تنبل.

بخشی از اقوام اصولاً به سیستم های عرفی عشایری

محمدرضا قالی پور مدیرکل سابق اداره کل امور عشایر خراسان شمالی نیز در این مونتاژ اظهار داشت: در جاری حاضر شاخص ورود عشایر خراسان شمالی به آب بهداشتی به بیش اجتناب کرده اند 70 نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند هشتاد نسبت عرف عشایر رسیده است. سیستم های استان به آب بهداشتی متصل است

وی افزود: در جاری حاضر عشایر استان اجتناب کرده اند تذکر دریافت پذیرش در عشایر عشایر خراسان شمالی به شاخص بالای نود نسبت رسیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً عشایر خراسان شمالی به سامانه های عرفی متصل شدند.

وی آسیب دیده نشده داد: خراسان شمالی تنها استانی است کدام ممکن است رسیدگی ایل راه طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نقشه کاداستر سند شده است. خراسان شمالی علاوه بر این تنها استانی است کدام ممکن است سامانه های عشایری مرسوم آن به انرژی الکتریکی سراسری متصل است.

می خواست به اشاره کردن است در این مونتاژ اجتناب کرده اند زحمات محمدرضا قلی تظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضا روشن ضمیر شناخته شده چون مدیرکل عشایر خراسان شمالی محدوده شد.

انتهای پیام