تنظیمش کن؛ متفکران هر دو خالقان؟


خوب در داخل استرالیا در داخل 12 ماه 2006 تأیید شد حالی کدام ممکن است 15 شانس افراد چپ کف دست هستند، 25 شانس به دلیل بسکتبالیست های لیگ برتر چپ کف دست هستند. چرا؟ احتمالاً به این علت ایجاد کدام ممکن است چپ کف دست ها {سریعتر} پاسخ نماد می دهند.

به گزارش ایسنا، فراد چون آن است استفان کریستمن، روانشناس دانشکده تولدو ذکر شد، هیچ مدرکی مبنی بر اینکه چپ‌ها آن را به راه بدنی هر دو روحی ضعیف هستند {وجود ندارد}. ممکن است به طور اضافی دلیلی برای این چشم انداز وجود داشته باشد یا نباشد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد اینجا است کدام ممکن است چپ‌ها در فقط 10 به همان اندازه 15 شانس همه گروه را تشکیل می‌دهند. این واقعیت واقعی کدام ممکن است این عملکرد عصر ها شناخته شده به عنوان که همچنان ادامه دارد، ردیابی ای به ماهیت چپ در دسترس بودن نقطه ضعف تکاملی ندارد کدام ممکن است روانشناسان روزی به آن خواهد شد اعتقاد داشتند.

با این وجود بهره مندی از کف دست چپ هر دو کف دست راست همراه خود برخی عملکرد های روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبی در کنار است. تحقیقات {در این} زمینه باقی مانده است رادیکال نشده است، با این وجود تاکنون می دانیم کدام ممکن است چپ کف دست ها عملکرد های روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناختی منحصر به شخص خاص دارند:

قرار است به آنها بروند ممکن است به طور اضافی {سریعتر} در نظر گرفته شده کنند

چپ کف دست ها ممکن است به طور اضافی بتوانند به دلیل هر طرف ذهن شخصی آرام تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملی تر به دلیل دیگران استفاده بیشتر از کنند.

بر ایده خوب یادگیری استرالیایی 12 ماه 2006 در داخل روزنامه Neuropsychology چاپ شده شد، اشخاص حقیقی چپ کف دست {سریعتر} به دلیل دیگران بین نیمکره چپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید راست ذهن ارتباط برقرار می کنند کدام ممکن است به قرار است به آنها بروند پتانسیل می دهد داده ها را {سریعتر} پردازش کنند.

نویسندگان این متن آزمایش هایی مشارکت در دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این نتیجه نهایی رسیدند کدام ممکن است اشخاص حقیقی چپ کف دست نسبت به دیگران چیز خوب در مورد شناختی دارند در نتیجه به دلیل 2 نیمکره ذهن شخصی برای پردازش {سریعتر} داده ها استفاده بیشتر از می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی در داخل کارهایی یادآور تفریحی های کامپیوتر ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالیت های ورزشی سودآور تر هستند.

قرار است به آنها بروند ممکن است به طور اضافی در داخل تکنیک تعیین متمایل شوند

دستی گرفته شده کدام ممکن است استخدام می کنید احتمالاً {تأثیر} شگفت انگیزی بر نحوه انتخاب کردن خواهید داشت دانستن درباره اندیشه های انتزاعی یادآور خوب ارزش، هوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداقت داشته باشد یا نباشد.

یادگیری‌ای در داخل 12 ماه 2009 مشتاق در مورد دانشکده استنفورد تأیید شد کدام ممکن است اشخاص حقیقی چپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید راست ممکن است به طور اضافی در داخل انتخاب کردن دانستن درباره مضامین انتزاعی به نفع موقعیتی کدام ممکن است مدیریت می‌کنند، موضع بگیرند.

{در این} یادگیری به اعضا 2 ستون {عکس} نماد اطلاعات شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل قرار است به آنها بروند درخواست شده است شد ستونی را تصمیم گیری در مورد کنند آن خواهد شد عکس ها شادترین، قابل اعتماد ترین، زیبا ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرق و برق دار ترین هستند. اشخاص حقیقی چپ کف دست عکس ها ستون چپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید راست کف دست ها عکس ها ستون سمت راست را تصمیم گیری در مورد می کنند.

دانیل کازاسانتو روانشناس می گوید: برای چپ چیزهای مثبت در داخل سمت چپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزهای ناسالم در داخل سمت راست ممکن است وجود داشته باشد. این در داخل حالی است کدام ممکن است زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت کاملاً برعکس این را تایید می تنبل. “

کف دست چپ در داخل برخی فعالیت های ورزشی ها سودآور تر است

خوب در داخل استرالیا در داخل 12 ماه 2006 تأیید شد حالی کدام ممکن است 15 شانس افراد چپ کف دست هستند، 25 شانس به دلیل بسکتبالیست های لیگ برتر چپ کف دست هستند. چرا؟ احتمالاً به این علت ایجاد کدام ممکن است چپ کف دست ها {سریعتر} پاسخ نماد می دهند. با این وجود علت ایجاد یکی دیگر نیز ممکن است وجود داشته باشد. تحقیقات نمایشگاه ها کدام ممکن است کف دست چپ در داخل فعالیت های ورزشی های تعاملی یادآور بوکس، تنیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسکتبال چیز خوب در مورد {واقعی} دارد. با این وجود در موضوع فعالیت های ورزشی های غیر واکنشی یادآور ژیمناستیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهش پلانک اینطور معمولاً نیست. خوب علت ایجاد ممکن است به طور اضافی این باشد یا نباشد کدام ممکن است چپ کف دست ها قابل انتساب به مهارت در داخل بهره مندی از کف دست چپ، می توانند حریفان راست دستی گرفته شده را کدام ممکن است رفتار به مبارزه کردن راست کف دست دارند، شکست دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی مدیریت کمتری روی کف دست چپ شخصی دارند.

ذهن قرار است به آنها بروند ممکن است به طور اضافی آن را به راه احساسی کاملاً متفاوت حرکت تنبل

کف دست مدیریت کننده خواهید داشت ممکن است به طور اضافی نماد دهد کدام ممکن است راه به ذهن خواهید داشت {احساسات} را تغییر می تنبل. خوب یادگیری در داخل 12 ماه 2012 تأیید شد کدام ممکن است چپ دستی گرفته شده همراه خود ورزش تا حد زیادی در داخل نیمکره راست شرح داده می شود. کاملاً برعکس برای جناح راست قابل اعتماد بود. این مورد احتمالاً پیامدهای مهمی در داخل {درمان} عصبی بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات خلقی داشته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی به دلیل تحریک ذهن برای بهبود ورزش عصبی در داخل نیمکره چپ ذهن استفاده بیشتر از می تواند.

جف بروکشایر روانشناس می گوید: «با اشاره به آنچه مشاوره شد، این {درمان} کدام ممکن است برای راست گرایان مفید به نظر می رسد، احتمالاً برای چپ خطرناک باشد یا نباشد.

چپ ها ممکن است به طور اضافی در داخل در نظر گرفتن هنری تر باشند

بارهای مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق جناح چپ، خلاقیت را به هم {مرتبط} کرده اند. خواه یا نه که ممکن است یک ارتباط {واقعی} است؟ فقط در مورد برخی تحقیقات نماد اطلاعات اند کدام ممکن است چپ کف دست ها در داخل در نظر گرفتن واگرا (مهارت در نظر گرفتن به راهی که در آن رفع های تعدادی از برای یک مسئله) انجام قابل توجه بهتری دارند، کدام ممکن است سیگنال شناختی خلاقیت است، با این وجود می تواند حیاتی باشد کدام ممکن است تأکید کنیم این تحقیق به ساده همبستگی را نماد می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 علیت. به همین دلیل، {نتایج} {نمی تواند} قطعی باشد یا نباشد.

احتمالات یکی دیگر کدام ممکن است کریس مک‌مانوس روان‌شناس کالج لندن در داخل چپ، راست، راست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چپ هدایت کرده است، اینجا است کدام ممکن است ذهن چپ نیمکره پیچیده‌تری دارد کدام ممکن است همراه خود در نظر گرفتن هنری شرح داده می شود.

اتصال بالقوه یکی دیگر بین چپ گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاقیت ممکن است وجود داشته باشد. اتصال ای کدام ممکن است باقی مانده است تایید نشده با این وجود زرق و برق دار است.

عظیم شدن در داخل خوب اقلیت چپ‌{گرا} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاملاً متفاوت دیدن شخصی به دلیل دیگران، خوب “ذهنیت عجیب و غریب” هر دو احتمال دارد افتخار داشتن خوب {تصویر} شخص خاص به دلیل شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 گروهی را پشتیبانی می‌تنبل.

اکثریت اینها طرز در نظر گرفته شده احتمالاً شخص را در معرض خطر پرورش عملکرد هایی یادآور استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم انطباق تنبل – کدام ممکن است روانشناسان در نظر گرفتن هنری را همراه خود نوآوری {مرتبط} می دانند.

منبع مفید: هافینگتون پست

انتهای پیام