تملک سرمایه گذاری 2 طبقه بلوار جمهوری به کندی پیش می رودایسنا/قم سخنگوی شورای اسلامی شهر قم ذکر شد: به شبیه به اندازه زمان تملک سرمایه گذاری بلوار جمعه 2 سطحی در محدوده جاده سواران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوار یادگار امام (ره)، بهبود عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالبدی آن پاسخگو نخواهد بود. انتظارات ساکنان

مهندس روح الله امراللهی رئیس کمیسیون شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار شورای اسلامی شهر قم همین الان 9 مردادماه در سخنانی در جدا خصوصی اشاره به سرمایه گذاری 2 سطحی بلوار جمهوری اسلامی در محدوده شهرداری قلمرو 2 قم ذکر شد: : این سرمایه گذاری سطوح مونتاژ خصوصی را به بالا رسانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهریور ماه سال جاری افتتاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اختیار ساکنان قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار شورای اسلامی شهر قم یکپارچه داد: تمامی سطوح طراحی به شبیه به اندازه اجرای این ساختار عظیم در بخش بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان محل قرارگیری توسط مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسین شهر به کف دست آمده است. اجتناب کرده اند قم

وی افزود: توسعه تملک این محور در جدا خصوصی وجود تحویل داد 5 سال به بالا نرسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نیمه اجتناب کرده اند سرمایه گذاری جای تامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواست است تملک سرمایه گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر آن پیگیری شود. اجزا.

امراللهی ادای احترام به شد: اگر تملک سرمایه گذاری تونل بلوار جمهوری اسلامی به خوبی پیش نرود، بهبود عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالبدی آن نمی تواند پاسخگوی انتظارات ساکنان باشد.

می خواست به اشاره کردن است این سرمایه گذاری در محدوده میدان امام حسین(ع) به شبیه به اندازه در قبلی اجتناب کرده اند بلوار یادگار امام(ره) در جاری اجراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند بهتر از سرمایه گذاری های مدیریت شهری قم به شمار می رود.

انتهای پیام