هدف اصلی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارمنستان بر رشد روابط نشاط


به گزارش شفقنا مقرون به صرفه به نقل به همین دلیل پایگاه {اطلاع رسانی} وزارت درایو «علی اکبر محرابیان» در داخل دیدار همراه خود «آرتاشس تومانیان» مشاور بازاریابی نخست وزیر جمهوری ارمنستان تخصصی ایجاد می کند محل وزارت درایو برگزار شد. وی فقط در مورد روابط فوق العاده 2 ملت افزود: وی بر رشد روابط همراه خود کشورهای همسایه تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این ایده روز پس از روز بر این روابط افزوده می تواند.

وی همراه خود راه اندازی شد توانمندی های ملت بر لزوم زمینه سازی برای دیدار رئیس جمهور ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخست وزیر ارمنستان تاکید کرد.

وزیر درایو حتی می تواند توانمندی های نمایندگی های ایرانی پرانرژی در داخل بخش ارائه دهندگان فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع ورزش این {شرکت ها} دور جهان، را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیابی نیروگاه ها، راه اندازی نیروگاه های تحت تأثیر قرار دادن آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران. مواردی کدام ممکن است همراه خود حضور فعالان مقرون به صرفه 2 ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمین برای همکاری فعالان مقرون به صرفه به شرط فراهم کردن بیش به همین دلیل پیش برگزار می تواند.

2 طرف حتی می تواند بر رشد روابط نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مرزها برای تعامل داشتن تا حد زیادی تاکید کردند.
{در این} دیدار حتی می تواند بر لزوم توافق برای برگزاری هفدهمین اجلاس سران همکاری های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارمنستان تخصصی ایجاد می کند روزهای دوم به همان اندازه چهارم اردیبهشت ماه به میزبانی اینترنتی طرف ارمنستان برگزار شد، این اجلاس را برای رشد روابط 2 ملت در داخل چارچوب نشاط حیاتی توضیح دادن کردند.

آرتاش تومانیان، مشاور بازاریابی نخست وزیر جمهوری ارمنستان، در داخل خصوص مضامین حیاتی همکاری های دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین های سازنده برای رشد همکاری های اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند فاز نشاط همراه خود رئیس کمیته همکاری های مشترک ایران {گفتگو} کرد.