تمدید زمان گزارش شناسایی اولیه آزمون فاصله های محاصره پیام آفتابمهلت گزارش شناسایی (مرحله دوم) آزمون کارشناسی ارشد دانشکده پیام آفتاب 1401 تمدید شد.

به گزارش ایسنا، تقریباً در مورد {تعطیلات} جلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تلاش برای پشتیبانی به متقاضیانی کدام ممکن است برای عضویت آزمون کارشناسی ارشد دانشکده پیام آفتاب 1401 (نوبت بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم) به همان اندازه 25 اسفند ماه 12 ماه جاری اقدام به گزارش شناسایی نکرده اند، زمان گزارش شناسایی {در این} آزمون تمدید شد.

نامزدها گزارش شناسایی در داخل آزمون کارشناسی ارشد منطقه های محاصره دانشکده پیام آفتاب 1401 می توانند به همین دلیل روز یکشنبه 4 لغایت شنبه 10 فروردین 1401 همراه خود مشاوره با مکان گروه سنجش {در این} آزمون گزارش شناسایی کنند.

نامزدها نیاز به در داخل مهلت مقرر معامله با شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل یادگیری از محسوس راهنمای گزارش شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات در داخل اطلاعیه مورخ 20/12/1300 را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم کردن مدارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها مورد ممکن است بخواهید درگاه {اطلاع رسانی} این گروه مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت آزمون گزارش شناسایی نمایند. حرکت.

متقاضیانی کدام ممکن است از قبل گزارش شناسایی شخصی را پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کد گزارش شناسایی اکتسابی کرده اند می توانند در داخل صورت مشتاق نسبت به بیانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح داده ها گزارش شناسایی شخصی در داخل دوره ادعا شده اقدام نمایند.

انتهای پیام