تلاش برای کاهش تصادفی گداهی در فارسایسنا/پرشیا رسانه کردی استان فارس مانند فرماندریهایی در قانون اساسی کار قر گردی در مورد شدت حوادث راندجی به صورت فصلی کجاست.

محمدهادی ایمانه، جلسه راهبردی، اتفاقات آستان فارس، گفت: عمیدواریم با همکاری ناروی انتظامی، ارگانیس، راهداری، میراث فرهنگی، صداوسیما و رسنها، شهرداریها و فرماندریها و نورندریها و تدیده-آهه. -اداری.

به نام گازارش ایسنا، با انتقال پارسی مستقل، اعتقادی به مرکب آستان فارس، بیانیه ای از مرکب آستان فارس، بیانیه ای از «فالت آستانه» به عنوان مرغ، نشی، بر اثر تصادف، ظهور «در چند ماهگاه» جلسات مختلف «پرگزار» و «طرح ها و طرح ها» به وجود آمد.

وی با بیان اینکه امروز در برخی از محور شهید کهش قبول جهت تصادفات هیستم باه گونهای که باخی از محور تا 40 درسد نز کهش دشته آست، گیف: دار آستانه نوروز قار داریم و عمیدواری رحیم افیه اشراحی شهر.

استان فارس با بیان انکه در سور کهش شرات کرونایی در عین عینک پایری، مصافران هستم باید زائران بشیم که مسعفران در ایستان فارس دچار مصدومیت شد و ناشی را از دست داد چون با نشانوند نابریار نصیر شهر آرانه، شهرنزاره. و فرماندریها، عمیدواریم، نوروز، حداخر کاهش، را در زمین، طلعت، به دلیل مصادف شدن دشت باشم.

اعتقاد به ارجاع به تدابیر، که بایید، نظر، چشم انداز گرفتن چود کجاست، بیان کردی: پاکسی و رودی، ماه آن، وقتی به مشکلات من بن بست نگریست، شادان رها میچود، سمندی. دست فروشا و کاسانی که آجارپان آگارابان مسافران و مصافیر منزل آنجاست که کاما جمله پای من است چنانکه باید انجم شود.

نامینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به آن، دیگر اقدامی، که بیاض، بری، نوروزی، انگام چود، افزود: مشکل ضد موبایلی، محور محور ضعیف است، اما راه حل ضعیف است. ، همچنن ما هستیم، شاد که، سازمان راهداری، نقاط حدث شره چحیز، 3 اینده ته کند و دار در زمان استراحت ماندا نز روی پدرترین نقاط مرکز چود تا با توانیم مشکل را حل کنیم.

امانه افزود: طرح من به نام فرماندریها به اطلاع عمارت بنای بیر اینکه با همکاری ادارات اصطبل حر شهرستان اززمستان امسال تا پایان زمین 1401 هجری قمری باب 10. تخریب گدای نشی دهاشیاز طه.

PIAM END