تقلیل عناوین مجرمانه، حرکتی نوین در جهت آزادی های شخص خاص استمعاون اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری وسط اظهار داشت: تقلیل عناوین مجرمانه اجتناب کرده اند طریق پالایش آنها حرکتی نوین در جهت دفاع کردن کرامت انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی های شخص خاص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر در جدا خصوصی لزوم دفاع کردن  نظم اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلداری ساکنان منافاتی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد در جدا خصوصی متعدیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعرضان به اموال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلب کنندگان آزادی نیز در جای خصوصی قابل اجراست.

رضا اسدی در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا دانستن درباره سخنان ریبس قوه قضاییه مبنی براینکه” عناوین مجرمانه در نظام قضایی ملت بیش از حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رو به تزاید است ” اظهار داشت:  کاهش عناوین مجرمانه در حقوق کیفری ایران همین الان به درستی سبک تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری  مسئولان ارشد قضایی ملت قرارگرفته است از در جدا خصوصی حدود 2 هزار عنوان مجرمانه مواجه ایم واین به تنهایی متنوع اجتناب کرده اند پتانسیل ها ملت را مصروف خصوصی ساخته است؛ در حالی کدام ممکن است در برخی اشیا جرم انگاری های صورت گرفته  نتیجه ای نیز در بر ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجباری است اجتناب کرده اند جرم انگاری کاسته شود.

وی افزود: طبق ماده صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی اصول این سیستم چهارم انبساط این مسئولیت بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این ماده آمده است کدام ممکن است ‌”قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل را تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند:
‌الف – لایحه «‌جرم‌زدایی اجتناب کرده اند اصول کیفری» اطمینان حاصل شود کدام ممکن است جلوگیری اجتناب کرده اند آثار سوء ناشی ازجرم‌انگاری درمورد تخلفات کم اهمیت، کاهش ارزش‌های نظام عدالت کیفری وجلوگیری اجتناب کرده اند توسعه بی‌رویه قلمرو حقوق جزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضییع حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادیهای باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید… “

اسدی آسیب دیده نشده داد: انبساط بخشی به عناوین مجرمانه اجتناب کرده اند اشیا انبساط یافتگی منصفانه محله محسوب نمی گردد اما در جدا با این موجب تحدید آزادی های شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغایر در جدا خصوصی اصول است.اینکه به محض بروز نابسامانی هر دو انجام تخلف، توسعه عناوین مجرمانه را در جدا خصوصی اصول‌گذاری انبساط دهیم هر چند ماده تشکیل دهنده قانونی را محقق ساخته ایم در جدا خصوصی این جاری توالی شریر ناشی اجتناب کرده اند جرم انگاری متنوع اصولاً اجتناب کرده اند محاسن آن است. در این زمینه اصول اساسی ممکن است شناخته شده چون مدل محوری ونقش آفرین مورد حرکت قرارگیرد به شبیه به اندازه در جدا خصوصی برتر سازی اصول مرتبط زمینه کاهش عناوین مجرمانه را فراهم کرد.

این حقوقدان تصریح کرد: در متنوع اجتناب کرده اند ملت ها علیرغم انبساط یافتگی عناوین مجرمانه کمتری موجود است. در فرانسه حدود ۳۰۰ مورد جرم انگاری صورت گرفته است. تزاید در جرم انگاری به میزان زیادی اتلاف منابع را در پی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این منابع اعم است اجتناب کرده اند منابع انسانی،  مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… در منصفانه واحد محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی ملاحظه به محدودیت منابع اتلاف آن در متنوع اشیا غیر قابل خاص است.

معاون اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری وسط اظهار داشت: آثار هنری کدام ممکن است بالقوه نیست کدام ممکن است در محله ای به هر دلیلی متنوع اجتناب کرده اند تخلفات را جرم دانست چرا کدام ممکن است میدانیم در جدا خصوصی هر جرم انگاری چه میزان اجتناب کرده اند پتانسیل ها ملت خوردن تبدیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تالی شریر آن چیست؟ اجتناب کرده اند جمله اشیا مهم کدام ممکن است متکی به تذکر مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی حاضر در میدان اعم اجتناب کرده اند قضات، بازپرسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادیاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضابطین عام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص دادگستری اجتناب کرده اند منصفانه سو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقدانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وکلای دادگستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید رشته حقوق جزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرم شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید عکس رشته های حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشکده های حقوق کیفری اجتناب کرده اند سوی تولید عکس  پالایش عناوین مجرمانه است.

این وکیل دادگستری افزود: تقلیل عناوین مجرمانه اجتناب کرده اند طریق پالایش آنها حرکتی نوین در جهت دفاع کردن کرامت انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی های شخص خاص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر در جدا خصوصی لزوم دفاع کردن  نظم اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلداری ساکنان منافاتی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد در جدا خصوصی متعدیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعرضان به اموال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلب کنندگان آزادی نیز در جای خصوصی قابل اجراست.

اسدی آسیب دیده نشده داد: لایحه قضا زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن برخی عناوین کیفری در اصول، نتیجه اقدام قوه قضاییه است کدام ممکن است سال ١٣٩١ ادعا وصول شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجلس منتظر تصویب است. در جدا با لایحه مذکور ساختار نمایندگان نیز در  سال ٩٩ ادعا وصول شده است کدام ممکن است تاکنون آن نیز به تصویب نرسیده است. در صورت لزوم هر نوع ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب کارشناسی نیز در این زمینه قابل انجام است.

این وکیل دادگستری در نهایت اظهار داشت: جاری کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند حقوقدانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران به تقلیل عناوین مجرمانه رسیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را اجتناب کرده اند مصادیق برتر ترتیب قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکتی کبریت در جدا خصوصی مقتضیات زمان میدانند کمیسیون قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جدا خصوصی ملاحظه به حساسیت موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب آن در تصویب لایحه قضا زدایی تعجیل نمایند به شبیه به اندازه همگان اجتناب کرده اند جمله زندانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانواده های آنها اجتناب کرده اند کاهش عناوین مجرمانه بهره مند شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد تحولی جدید در حقوق کیفری، کاهش پرونده های درگاه به تجهیزات قضایی، جلوگیری اجتناب کرده اند اطاله دادرسی، کاهش گروه کیفری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تثبیت هیات های شبه قضایی، ستفاده اصولاً اجتناب کرده اند ارائه دهندگان الکترونیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند شیوع جرایم باشیم.
انتهای پیام