مصرف شده {مفید} برای میکروبیوم بدن مامیکروبیوم توالی ای به همین دلیل میکرو ارگانیسم ها، قارچ ها، انگل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویروس ها است تخصصی ایجاد می کند در همه جا بدن ما کشف شد می تواند باشد.

به گزارش ایسنا، تا حد زیادی این میکروب ها در داخل {روده} انسان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما این میکرو ارگانیسم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میکروارگانیسم های {مفید} را در داخل بدن ما شخصی مصرف شده می کنیم.

شینا کروکنهاک، ایمونولوژیست به همین دلیل دانشکده منچستر در داخل بریتانیا می‌گوید: میکروب‌ها عملکردهای زیادی در داخل بدن ما دارند، به همین دلیل جمله پشتیبانی به هضم وعده های غذایی، تأمین ویتامین‌های اساسی، دفاع کردن به سمت {عفونت}، را انتخاب کنید و انتخاب کنید آماده سازی سیستم امنیت برای جنگ. به اجزا {بیماری} زا شناسایی شد.

او می رود می گوید کدام ممکن است میکروب ها به افزایش مرزها محافظتی به سمت میکروب های خارج از کشور در داخل {روده} انسان پشتیبانی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین ارزان به همین دلیل بدن ما به سمت {حمله} بلافاصله میکروب ها دفاع کردن می کنند.

به همین دلیل سبک غذایی کدام ممکن است تصمیم گیری در مورد می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خوریم موقعیت مهمی در داخل تعیین کنید گیری بسیاری از انواع مختلف میکروبیوم {روده} عظیم دارد.

فیبر هر دو فیبر غذایی شبیه نشاسته مقاوم (نشاسته در دسترس در داخل لوبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدس) موقعیت مفیدی در داخل مصرف شده میکرو ارگانیسم های کیفیت بالا {روده} ایفا می تنبل.

غذاهای تشکیل پروبیوتیک کدام ممکن است تشکیل میکرو ارگانیسم های اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مفید} هستند نیز {در این} زمینه کارآمد هستند.

این وعده های غذایی جای می دهد وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشیدنی های تخمیر شده شبیه کفیر، مقداری ماست، کلم تلخ، {سبزیجات} ترشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چای کامبوجا (نوشیدنی مجهز به همین دلیل قارچ کامبوجا) است.

به گزارش دویچه وله، این وعده های غذایی {روده} انسان را مفید نگه می دارند کدام ممکن است به نوبه شخصی باعث افزایش سیستم امنیت در داخل درگیری با ویروس ها به همین دلیل جمله ویروس کرونا می تواند باشد.

انتهای پیام