تعویق پرواز تهران-نجف اجتناب کرده اند سوی دادستانی تهران اذیت کردن شددادستان تهران اجتناب کرده اند قیمت کاهش یافته است با به دلیل برای تاخیر پرواز تهران-نجف در دادسرای تهران خبر داد.

به گزارش ایسنا علی صالحی در جدا خصوصی اشاره به مراجع قضایی در جدا خصوصی اشاره به نظارت دادستان تهران بر سفرهای اربعین ذکر شد: پس اجتناب کرده اند ناهماهنگی مسئولان مربوطه در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاخیر در پرواز تهران به نجف، دادستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفتر دادستانی باقی مانده انقلاب تهران ضمن پیگیری این پرواز، تحقیقات می خواست را در خصوص تشکیل پرونده قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احضار مسئولان مربوطه نیز انجام داد.

دادستان تهران ذکر شد: پس اجتناب کرده اند تفهیم اتهام، برای 3 نفر اجتناب کرده اند متهمان قرار تامین کیفری صادر کرد.

وی افزود: یکی اجتناب کرده اند متهمان به انگیزه عدم قابلیت در تودیع وثیقه روانه زندان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه جفت نفر تولید عکس در جدا خصوصی قرار وثیقه آزاد شدند.

دادستان تهران تصریح کرد: تحقیقات به شبیه به اندازه روشن شدن ابعاد درست موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد سایر عاملان آسیب دیده نشده دارد.

انتهای پیام