بازیابی 10 هزار واحد مسکونی نهضت سراسری در داخل خراسان شمالیایسنا/ خراسان شمالی {ظهر} در حال حاضر 10 هزار واحد مسکونی متعلق به نهضت سراسری {در این} فرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان شیروان همراه خود حضور معاون حقوقی، امور مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداری ها در داخل وزارت راهی که در آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی بازیابی شد.

به گزارش ایسنا، دکتر فرامرز نجات نیا {در این} {مراسم} ذکر شد: قالب نهضت سراسری مسکن مطمئناً یکی شعارهای پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مردم دکتر رئیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین است.

وی ذکر شد: این قالب به همین دلیل میل های پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مردم دکتر رئیسی است.

وی افزود: حقیقت این است همراه خود اجرای این قالب فاز هایی به همین دلیل تأمین سرزنده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بیش به همین دلیل 100 انواع حرفه راه اندازی می تواند.

نیا در موضوع اینکه همراه خود اصلاح کردن این قالب نیاز به زمان {شبانه روزی} برای غنی سازی ماموریت تصمیم گیری شود، یکپارچه داد: در داخل مشاور قابل اعتماد این وزارتخانه قرارگاهی برای حمایت به همین دلیل قالب {حرکت} سراسری تشکیل شد.

او می رود ذکر شد: «به همین دلیل اعتقادات جوانان ما اکنون مورد {حمله} قرار گرفته است.

وی ذکر شد: مسئولان در داخل جمهوری اسلامی تا حدودی شل شدن کنند، با کیفیت بالا در نظر گرفته شده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برنامه ریزی} کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در جهت حرکت بروند.

آنگونه کدام ممکن است ولی خراسان شمالی {در این} {مراسم} ذکر شد: به طور همزمان توسعه مادی راه اندازی واحدهای مسکونی نیاز به نیازهای اجتماعی شخص اعم به همین دلیل اماکن معنوی، بهداشتی، دانشگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … ساخته شود.

وی در موضوع اینکه مقررات ابتدایی مسکن را منصفانه حق قابل اعتماد {برای هر} شخص خاص دانسته است، افزود: یافتن محل قرارگیری دقیق برای اجرای قالب سراسری مسکن موجب تسریع در داخل توسعه اجرای راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز واحدهای مسکونی می تواند.

انتهای پیام