تعدد مجوزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی سختگیرانه مانع اجتناب کرده اند پیشرفت 100 درصدی شهرک های تجاری مشهد تبدیل می تواند باشد.ایسنا/ خراسان رضوی عضوهیئت مدیره اتاق اصناف مشهد ذکر شد: انواع مجوزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی سختگیرانه اجتناب کرده اند جمله سبدها پیشرفت 100 درصدی 5 اتحادیه غیردولتی مشهد است. علاوه بر این شهرک های فوق قابلیت تحمیل اشتغال برای بیش اجتناب کرده اند 7000 نفر را داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خارج اجتناب کرده اند شهر واقع شدند.

حسن مجدی در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا در خصوص تغییر عملکرد ها آلاینده (عملکرد ها انحرافی شهری) به برون شهری اظهار کرد: تغییر عملکرد ها انحرافی شهری به برون شهر در جدا خصوصی به نظر می رسید سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده مصوبات کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیان کردن تکنیک خروج آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبقاتی کدام ممکن است برای ادغام کردن این دسته اجتناب کرده اند عملکرد ها تبدیل می تواند باشد نیز خرس همین مصوبات می باشد.

وی افزود: در جاری حاضر حدود 1600 واحد ارائه دهندگان خودرویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمانی به مجتمع ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعاونی های گروه شهرداری زیر تذکر شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش خصوصی واگذار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هشت مجتمع در عوامل مختلف شهر مستقر هستند.

عضوهیئت مدیره اتاق اصناف مشهد در جدا خصوصی اشاره به اقدامات بالا دادن شده برای ساماندهی بنگاه های آلاینده ذکر شد: در جاری حاضر 5 شهر صنفی غیردولتی توسط اتاق اصناف مشهد توسط انگشت مونتاژ است کدام ممکن است هیچکدام به مرحله استفاده نرسیده اند. این شهرک های تجاری علاوه بر این برای مشاغلی خیلی شبیه آجیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکبار، فرش، آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروفیل، پلاستیک سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه سازی است.

مجدی ذکر شد: پیش دهانه بینی تبدیل می تواند باشد این مجتمع ها هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 800 واحد کارگاهی داشته باشند. علاوه بر این در جدا خصوصی اصلاح کاربری سه ملک، مجتمع هایی در جدا خصوصی قابلیت بالای 700 واحد کارگاهی طی 2 سال آینده تحمیل تبدیل می تواند باشد.

اشتغال بیش اجتناب کرده اند 7000 نفر در 5 شهرستان مشهد

وی در جدا خصوصی اشاره به سبدها پیشرفت صنفی، تاکید کرد: انواع مجوزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی سختگیرانه اجتناب کرده اند جمله سبدها پیشرفت 100 درصدی 5 اتحادیه غیردولتی مشهد است. علاوه بر این شهرک های فوق قابلیت اشتغال بیش اجتناب کرده اند 7000 نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند شهر هستند.

یکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت مدیره اتاق اصناف مشهد ذکر شد: حدود هشتاد سهم اجتناب کرده اند عملکرد ها حال در شهر در جدا خصوصی اصلاح الگو می توانند در محل حال خصوصی بازی کنند در جدا خصوصی این جاری قطعا شرایط مالی واگذاری به نفع صاحبان اصناف به احتمال بیش از حد خواهد بود. جدا از این، هدف امتیازات مالی با اشاره به این موضوع زمان زیادی می برد.

مجدی خاطرنشان کرد: می خواست به اشاره کردن است در سال های بروزترین tp-date حدود 5 صنعت خودروسازی در جدا خصوصی همکاری شهرداری استانداردسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای ضوابط هستند. مشخص است کدام ممکن است اتحادیه ها در صورت رعایت این مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات می توانند در شهر به بازی خصوصی آسیب دیده نشده دهند.

انتهای پیام