ثبات موجود در بازار کشاورزی میل اول خراسان رضوی استایسنا/ خراسان رضوی استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: ثبات در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا موجود در بازار کالا کشاورزی میل اول خراسان رضوی است.

یعقوب علی نظری در داخل مونتاژ ستاد زراعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی غذایی استانداری همراه خود محوریت تغییر {بازار} کالا کشاورزی تصدیق شد: مطمئناً نیست محله {نباید} دچار {عفونت} شود. این امر به طور قابل توجهی موجود در بازار حیاتی کالا کشاورزی {اهمیت} دارد.

وی افزود: نیاز به در داخل زمان حاضر به {بازار} معامله با شود به همان اندازه در داخل صورت نوسانات، به طور قابل توجهی در داخل ایام {تعطیلات} نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه مبارک رمضان فوری انتخاب ها بهترین متعهد شدن شود به همان اندازه بتوان {بازار} را مدیریت کرد.

استاندار خراسان رضوی بر مدیریت قابل توجه به دلیل زمان تأمین به همان اندازه در دسترس بودن محصولات موجود در بازار خوردن تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: نیاز به آرامش خاطر حاصل شود کدام ممکن است ذخایر کالا کشاورزی در داخل فاز خصوصی و غیر خصوصی در داخل سناریو خوبی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {وجود ندارد}. مسئله در داخل استراتژی مدیریت {بازار}

به گزارش اداره کل شما روابط عادی استانداری خراسان رضوی، نزاری به مصادره غیرمجاز اراضی کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح کاربری ممکن است شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: ممکن است به طور اضافی تخلفاتی به طور قابل توجهی در داخل زمینه اصلاح کاربری اراضی کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح کاربری صورت گیرد. سلب تصرف غیرمجاز». در داخل ایام نوروز کدام ممکن است نیازمند مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت قدرتمند هستیم نیاز به این {کار} مشارکت در شود.

بالا {انتقال}