تصویب 30 میلیارد ستاره فیلم برای کانون های مساجد در بازدید رئیس جمهور به خراسان شمالیایسنا/ نورا خراسان سرپرست ستاد مرکزی فحما در خراسان شمالی اجتناب کرده اند اعطای کمک 30 میلیارد ریالی به مساجد استان خبر داد.

هاشم شیرازیان در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، در جدا خصوصی اشاره به اینکه بازدید رئیس جمهور به خراسان شمالی برای مساجد استان خجسته بود، اظهار کرد: ظاهر شد به قبلی مبلغ 30 میلیارد ریال برای حمایت اجتناب کرده اند مساجد استان تصویب شد.

وی افزود: این مبلغ برای بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های درست مثل مصوب شده است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند این تخصیص می یابد.

شیرازیان علاوه بر این اجتناب کرده اند مکاتبه در جدا خصوصی معاونت مطبوعاتی وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند موافقت این معاونت در جدا خصوصی حمایت اجتناب کرده اند ساختار های آموزشی این ستاد استانی در موضوع آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سواد رسانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت منصفانه خبرنگار در هر مسجد خبر داد. .

وی ادعا کرد: در جاری حاضر ساختار هایی شبیه محله های دوستی، ساختار آموزشی برای خبرنگاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیات طیبه در زمینه بازی های اوقات فراغت تابستانی در در سرتاسر استان اجرا تبدیل می تواند باشد.

سرپرست ستاد فهما خراسان شمالی در نهایت تاکید کرد: امتحان شده می کنیم 100 نسبت اعتبارات را توسل به کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اسرع وقت تخصیص اعتبارات را یکپارچه خواهیم داد.

انتهای پیام/