تصویب شرکت 210 روستا در داخل 4 راهنمایی ملت


تصویب تاسیس 210 روستا در چهار فرمانداری کشور
{عکس} خبر {تزئینی} است.

معاون امور دهیاری های گروه شهرداری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهیاری های ملت به دلیل موافقت وزیر ملت همراه خود راه اندازی 210 دهیاری جدیدترین در داخل متنوع به دلیل روستاهای متشکل به دلیل بیش به دلیل 20 خانواده، شوراهای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات همه ملت در داخل 4 استان ایلام، تهران خبر داد. ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال. خراسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوزستان در داخل اواخر 1400 .

تقریباً در مورد مینا های ماعلی الغربانی {در این} خبر ذکر شد: همراه خود موافقت وزیر ملت 38 روستا در داخل استان ایلام، 29 روستا در داخل استان تهران، 23 روستا در داخل استان خراسان شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 120 روستا در داخل استان خوزستان راه اندازی می تواند باشد.

به گزارش روابط عادی گروه امور شهرداری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهیاری های ملت، وی شکسته نشده داد: صدور پروانه شرکت کشاورزی در داخل روستاهای بالای 20 خانواده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} شورای اسلامی روستا در داخل ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت مجاز در دسترس بودن روستا. راه اندازی پروانه روستا، شورای اسلامی روستا نیاز به به دلیل طرف اهالی روستا برای این امر ادعا آمادگی تدریجی.

انتهای پیام