تصمیم گیری مأموریت فرمان رئیس جمهور با توجه به کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا در جدا خصوصی افغانستانایسنا/ خراسان جنوبی معاون هماهنگ کننده مالی خراسان جنوبی بر اعطای تصمیم ریاست جمهوری در کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا در جدا خصوصی افغانستان تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، جواد اشرفی شامگاه چهارشنبه دوم آذرماه در نشست بهبود کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا ایران خاطرنشان کرد: همسایگی افغانستان در جدا خصوصی سه استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان جایگزین بزرگی است کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند آن استفاده کرد. در در تذکر گرفته شده.

وی تصریح کرد: بهبود کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا در جدا خصوصی افغانستان در گرو توافق بین نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحدت در حرکت است.

معاون مالی استاندار در یکپارچه به مشکل های حال در بحث صادرات در جدا خصوصی افغانستان صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آقای دکتر شناخت کرد. کاظمی قمی، مشاور ویژه رئیس جمهور افغانستان برای تعمیر سبدها بهبود کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا بین 2 ملت.

اشرفی در جدا خصوصی تاکید بر خواستن تحمیل کنسولگری افغانستان در بیرجند یکپارچه داد: کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا ریالی در جدا خصوصی افغانستان نیز یکی اجتناب کرده اند راهکارهایی است کدام ممکن است باید در بخش بهبود کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا مورد ملاحظه قرار گیرد.

وی بهبود زیرساخت ها در مناطق مرزی را حیاتی خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: جاده ترانزیتی فراه یکی اجتناب کرده اند زیرساخت های در جاری اجراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع در اجرا درهم آمدن است اعتبارات ویژه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین مالی جاده ماهیرود به فراه باید در خواستن این روش ها قرار گیرد.

معاون مالی استاندار در جدا خصوصی تاکید بر اهمیت خرده فروشی در بازارچه های مرزی خاطرنشان کرد: خرده فروشی ضمن محیط زیست بودن برای معیشت مرزنشینان موجب اندازه عمر ناخن ها در مناطق مرزی تبدیل می تواند.

اشرفی در جدا خصوصی از محسوس اینکه تصمیم گیری تعهدات ارزی در استان پیله وران اجتناب کرده اند مواردی است کدام ممکن است باید مورد ملاحظه افسران قرار گیرد، تصریح کرد:

وی علاوه بر این آرزو کرد تسریع در اجرای اصل رئیس جمهور مبنی بر اینکه هر خانواده مرزی ممکن است هر هفته چهارصد دلار کالا وارد تنبل، شد.

معاون مالی استانداری آرزو کرد اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری مصوبه تصمیم گیری گمرک یزدان ایجاد شده است چون چهارمین گمرک صحیح ملت در جدا خصوصی افغانستان در مرحله سراسری شد.

اشرفی در جدا خصوصی تشکر اجتناب کرده اند پیگیری های مشاور رئیس جمهور در این زمینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ویژه در بازدید هیات افغانستان به ایران خاطرنشان کرد: در جدا خصوصی نتیجه گیری این مصوبه کدام ممکن است تقاضا شده است 2 ملت نیز هست، یزدان چهارمین گمرک پس اجتناب کرده اند آن خواهد بود. دوغارون، ماهیرود را انتخاب کنید و انتخاب کنید میلک. افغانستان به احتمال بیش از حد خواهد بود.

وی بر لزوم انجام پیگیری های می خواست اجتناب کرده اند سوی گروه بهبود کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بخش های در مدیریت در این زمینه تاکید کرد.

انتهای پیام