تصمیم گیری قبلی تاریخی گزارش شناسایی انتخابات کمیته سراسری المپیک در مونتاژ هیئتدر مونتاژ آتی هیئت کمیته سراسری المپیک فینال مهلت اذیت کردن گزارش شناسایی نامزدها را تصمیم گیری خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، انتخابات کمیته سراسری المپیک ادعا به ششم شهریورماه برگزار شود در جدا خصوصی این جاری هیات اجرایی کمیته سراسری المپیک باقی مانده است کسب اطلاعات در مورد فینال مهلت گزارش شناسایی نامزدها تصمیمی نگرفته است.

آغاز انتخابات ادعا به در مونتاژ هفته زمان بیش از حد هیئت مدیره به نوک برسد.

هیئت در تذکر دارد خوب روز بین ده به شبیه به اندازه 12 تیرماه را ایجاد شده است چون زمان آغاز گزارش شناسایی تصمیم گیری تنبل. به معنای دقیق عبارت هستند در جدا خصوصی ملاحظه به اینکه گزارش شناسایی باید چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 دیروز اجتناب کرده اند انتخابات انجام شود، هیئت اجرایی باید قبلی تاریخی رعایت این مبانی را ادعا کردن تنبل. علاوه بر این دعوتنامه باید خوب ماه در قبلی اجتناب کرده اند تشکیل مونتاژ برای اعضا کشتی شود.

به معنای دقیق عبارت هستند کمیته سراسری المپیک برای آغاز گزارش شناسایی باید ابتدا تاییدیه کمیته در سرتاسر جهان المپیک را برای مبانی انتخاباتی اکتسابی تنبل. مبانی پس اجتناب کرده اند اعمال تغییرات به IOC کشتی شد در جدا خصوصی این جاری باقی مانده است پاسخی اکتسابی نشده است.

انتهای پیام/