الهام بخش جوامع منطقه ای به اجرای ساختار رشد زراعت چوبی در داخل رودبار جنوبیایسنا/ کرمان رئیس اداره دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبخیزداری رودبار جنوب بر لزوم همکاری مردمان در داخل اجرای ساختار رشد زراعت چوبی تاکید کرد.

رضا کریمی رئیس اداره دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبخیزداری شهرستان رودبار جنوب در داخل رفتن به به همین دلیل روستاهای {حاشیه} رودخانه خلیل کدام ممکن است مشمول اجرای ساختار رشد زراعت الوار هستند در داخل حضور کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهالی روستا تصدیق شد: رودبار به همین دلیل روستاهای شدید بزرگی برخوردار است. علاقه مند به. قابلیت نخست برای اجرای بادشکن های آلی در داخل فراگیر مزارع را انتخاب کنید و انتخاب کنید زراعت الوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد زراعت چوبی {در این} جهان فرصتی مغتنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکاری کارآمد احیا کردن جنگل ها و متوقف کردن تخریب آن قرار است ها می باشد یا نباشد.

وی فقط در مورد {اهمیت} اجرای ساختار رشد زراعت چوبی در داخل شهرستان ذکر شد: به همین دلیل تمامی کشاورزان غیر مستقیم به {مشارکت} در داخل اجرای ساختار های زراعت الوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بادگیرهای بیولوژیک در داخل فراگیر مزارع همراه خود meting out نهال {رایگان} با اشاره به دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش آبخیز شهرستان می خواهیم. {مدیریت}.» این ساختار ها را تحمیل کنند.

انتهای پیام