پیش آگهی محرمانه بیشتر سرطان ها همراه خود بیشترین استفاده را ببرید هوش غیر واقعیگروهی به دلیل دانشجویان پزشکی دانشکده لیدز(Leeds) روشی جدیدترین برای پیش‌سوراخ بینی بیشتر سرطان ها به دلیل روی دانش‌های ناخوشایند همراه خود بیشترین استفاده را ببرید هوش غیر واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون {به خطر انداختن} داده ها سفارشی شخص ابداع کرده‌اند.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به دلیل ساینس‌دیلی، هوش غیر واقعی(AI) می‌تواند {مقادیر} زیادی به دلیل دانش‌ها به دلیل جمله عکس ها هر دو {نتایج} آزمایش‌ها را تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوهایی را که به طور منظم انسان غیرقابل تعیین هستند، پیش آگهی دهد. دلیل این است علت ایجاد می‌تواند برای تسریع پیش آگهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} {بیماری}‌ها فوق العاده گرانبها باشد یا نباشد. با این وجود، بیشترین استفاده را ببرید این فناوری در داخل تنظیم‌های پزشکی قابل انتساب به تهدید تخلیه ناخواسته دانش‌ها بحث و جدال برانگیز بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این آن خواهد شد تعداد زیادی از این تکنیک‌ها خرس تصرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت نمایندگی‌های شخصی هستند کدام ممکن است به قرار است به آنها بروند پتانسیل دستیابی به داده ها محرمانه ناخوشایند را می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه ایمنی به دلیل این دانش‌ها نیز بر عهده‌ی قرار است به آنها بروند است.

محققان می‌خواستند بفهمند کدام ممکن است خواه یا نه مرتب سازی به دلیل هوش غیر واقعی به تماس گرفتن “مطالعه ازدحامی”(swarm learning) می‌تواند به کامپیوتر‌ها در داخل پیش‌سوراخ بینی بیشتر سرطان ها در داخل عکس ها پزشکی مناسبت‌های احساس ناخوشایند پشتیبانی تنبل، با بیرون آنکه این داده ها به دلیل بیمارستان‌ها به بیرون از در درز تنبل هر دو خیر. “مطالعه ازدحامی” الگوریتم‌های هوش غیر واقعی را برای پیش آگهی الگوهای در دسترس در داخل دانش‌های منصفانه بیمارستان هر دو دانشکده منطقه ای قابل مقایسه با اصلاحات ژنتیکی در داخل عکس ها گزارش شده به دلیل احساس‌های انسان، تمرین می‌دهد. سپس سیستم مطالعه ازدحامی، این الگوریتم اخیر تحصیل کرده را با بیرون آنکه شامل داده ها ناخوشایند باشد یا نباشد، به 1 کامپیوتر‌ی مرکزی می‌فرستد. این الگوریتم در داخل آنجا همراه خود نه الگوریتم‌های تأمین شده همراه خود روشی معادل سایر بیمارستان‌ها ترکیبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه الگوریتم {بهینه} راه اندازی می‌تنبل. سپس این الگوریتم به بیمارستان منطقه ای مقدماتی فرستاده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید موارد نه بر روی دانش‌های اساسی اعمال شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به لطف {قابلیت}‌های تشخیصی ظریف‌تر، اصلاحات ژنتیکی را بالاتر پیش آگهی می‌دهد. همراه خود چندین موارد امتحان کردن این، می‌توان الگوریتم را تقویت بخشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوریتمی راه اندازی کرد کدام ممکن است روی همه شما‌ی توالی دانش‌ها {کار} تنبل. این بدان معناست کدام ممکن است این سیستم را می‌توان در حالی که نداشتن به انتشار هیچگونه دانش‌ای برای نمایندگی ثالث هر دو انتشار دانش بین بیمارستان‌ها هر دو فراتر به دلیل مرزهای بین‌المللی به {کار} برد.

 محققان الگوریتم‌های هوش غیر واقعی را همراه خود بیشترین استفاده را ببرید دانش‌های معادل با سه گروه به دلیل مبتلایان در داخل از ایرر شمالی، آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا آمریکا تمرین دادند. الگوریتم‌ها بر روی 2 توالی عظیم به دلیل دانش‌های تصویری تأمین شده در مدرسه لیدز آزمایش شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاطع بود کدام ممکن است این الگوریتم‌ها همراه خود تحقق یافته است‌اند کدام ممکن است نکاتی در مورد چگونگی وجود بسیاری از انواع مختلف بیشتر سرطان ها را در داخل عکس ها پیش‌سوراخ بینی کنند. این تجزیه و تحلیل “جاکوب نیکولاس کاتر”(Jakob Nikolas Kather)، دانشیار مدعو در داخل {دانشکده} پزشکی دانشکده لیدز را انتخاب کنید و انتخاب کنید محقق بیمارستان آموزشی “راینیش-وستفلیشه آخِن”(RWTH Aachen) مدیریت شد. این نیروی کار شامل می شود پروفسور “هایک گرابش”(Heike Grabsch) را انتخاب کنید و انتخاب کنید “فیل کویرک”(Phil Quirke) را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتر “نیک وست”(Nick West) به دلیل {دانشکده} پزشکی دانشکده لیدز بود.

دکتر کاتر می‌گوید: بر مقدمه دانش‌های بیش به دلیل ۵۰۰۰ ناخوشایند، ما توانستیم آرم دهیم کدام ممکن است مانکن‌های تحصیل کرده‌ی هوش غیر واقعی همراه خود مطالعه ازدحامی می‌توانند اصلاحات ژنتیکی {مرتبط} پزشکی را به طور فوری در داخل عکس ها احساس تومورهای {روده} عظیم پیش‌سوراخ بینی کنند.

فیل کویرک، پروفسور {آسیب}‌شناسی در داخل {دانشکده} پزشکی دانشکده لیدز، می‌گوید: ما آرم دانش‌ایم کدام ممکن است مطالعه ازدحامی می‌تواند در داخل پزشکی برای تمرین الگوریتم‌های هوش غیر واقعی بی طرفانه برای تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل {هر} شکل از تصویری برای استفاده. این بدان معنا است کدام ممکن است می‌توان بر ممکن است بخواهید {انتقال} دانش‌ها فائق به اینجا رسید.

انتهای پیام