تسهیل بهره مندی از مزایای امضای دیجیتال در داخل موسسه مالی ها


شفقنا اسد- کلیه موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراکز اعتباری غیربانکی تایید شده به بهره مندی از مزایای شهادت دادن امضای صادره تحمل نظارت قلب دولتی پایه هستند. ممکن است حتی صدور شهادت دادن امضای دیجیتال شیفته موسسه مالی ها تنها واقعی با استفاده از قلب بی طرفانه مرکزی موسسه مالی مرکزی (توکن) {امکان پذیر است}.

به گزارش روابط عادی موسسه مالی مرکزی، تقریباً در مورد لزوم بهبود شرکت ها بانکداری آفلاین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیق {تأثیر} بهره مندی از مزایای شهادت دادن امضای دیجیتال در داخل ملت، هیئت مدیره موسسه مالی در داخل گذشته تاریخی 21 اسفند 1392 ایمنی را بهبود داد. تغییر داده ها بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل استفاده بیشتر از خریداران سیستم موسسه مالی شهادت دادن امضای دیجیتال صادر کرد. کلیه موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری غیربانکی تایید شده به بهره مندی از مزایای شهادت دادن امضای صادره تحمل نظارت قلب دولتی پایه هستند. ممکن است حتی صدور شهادت دادن امضای دیجیتال شیفته موسسه مالی ها تنها واقعی با استفاده از قلب بی طرفانه مرکزی موسسه مالی مرکزی (توکن) {امکان پذیر است}.

{در این} راستا کلیه موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به پذیرش شهادت دادن امضای دیجیتال برای کلیه امکانات واسط تحمل نظارت قلب پایه دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم کردن شرکت ها به دارندگان این گونه گواهینامه ها ها هستند. برای شهادت دادن امضای دیجیتال صادره به دلیل موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات اعتباری غیربانکی، این شهادت دادن امضا نیاز به فقطً با استفاده از قلب بی طرفانه مرکزی موسسه مالی مرکزی (کد) صادر شود.