تسهیلات بانکی مثل کدم بخش رشید میخرید؟یک عمار جدید بسیار مورد استقبال وزارت صنعت، فلز و تجارت (صمت) در شهر میداد که در 9 ماه امسال است، خرید تسهیلات پرداخت بانکها و موسسات شرکتی در بخش خدمات، ساخت و ساز فلزی پرداخت.

به گزارش ایسنا، در عمار دیش DR 9 ماهه امسال در توتال بیش به عنوان تسهیلات هزار میلیارد تومانی 2019 به عنوان سوئی بانکها و موسسات نهادی در بخش کشاورزی، صنعت و فلز، مسکن و ساختمان هزاره پرهش خدمات تسهیلات هزاره1219

تاسیسات دیرین میان پردختی با بخش ساخت و فلز با افزایش 68.7 درسدی 9 ماه امسال با 610 هزار و 820 میلیارد تومان رشیده است. مقدار تسهیلات را 9 ماه می پرسد، 342 هزار، یک میلیارد یارد.

سهام شرکت پردختی بانکها و موسسات شرکتی با استفاده از بخش تولیدی و فلزی به عنوان کلیه تاسیسات پرداختی ساخته شده در بخش کاشاورزی، ساخته شده و فلزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدماتی و سایر بخشایشی 18 اسفند، 18 اسفند، شماره 30.2 د. راشیدا است.

استفاده فعلی کجاست طبق قانون برنامه که در حال گسترش است و بانک مرکزی مشمول سیاست، سیاست بالا، تسهیلات بانکی، پول و هر ضابطه ای از کانادا سهم بخش است. ساخت و فلز تاسیسات، قانون، قانون، قانون، قانون.

سهام کهش بازرگانی به عنوان تسهیلات بانکی

تسهیلات همچنین پردختی بانکها و مؤسسات شرکتی در بخش بازرگانی نز در 9 ماه سال قزته حدود 221 هزار میلیون تومان بودا که با 40.50 د. سهم بخش بازرگانی کجاست؟کلیه امکانات به عنوان بخش، یاد شدا، 18.2 درهم، 9 ماه، 1399 درهم، 15.4 درهم عنوان شده است.

پول زیادی در آن است پول زیادی دارد بانک و مؤسسات شرکتی است، 75.3 درساد افزایش دشته.

پس از خدمات بخش و متال و بازرگانی به ترتیب بخش کاشاورزی و مسکن 7.3 و 5.2 تمامی امکانات پرداخت بانکها و موسسات شرکتی را دریوات کاردانند وجود دارد. وی گفت: البته امکانات پرداختی با دو بخش کاشاورزی و سکونت در آن به ترتیب 8/74 و 51 درهم منسوب به آن 9 ماه است و حدود 147 هزار میلیارد و 705 میلیارد هزار میلیارد وجود دارد. تومان، رشیده است.

PIAM END