تزریق بیش به همین دلیل ۳۰ هزار واکسن کرونا در داخل ملت طی در یک روز واحد‌روز قبل از امروزطبق ادعا وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های کرونا تزریق شده در داخل ملت به ۱۴۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۱ دُز رسید.

به گزارش ایسنا، تا این مرحله ۶۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۳۲ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۹ نفر دُز دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰ نفر نیز دُز {سوم} واکسن کرونا را در داخل ملت تزریق کرده اند.

بر این ایده مجموع واکسن‌های تزریق شده در داخل ملت به ۱۴۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۱ دُز رسید.

حتی می تواند در داخل در یک روز واحد روز قبل از امروز ۳۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۱۳ دُز واکسن کرونا در داخل ملت تزریق شده است.

انتهای پیام