ترکیب کردن کردن نیروی کار سراسری کشتی فرنگی در مسابقات قهرمانی جهاندر شرایطی کدام ممکن است انتخابی کشتی تنها در منصفانه واحد وزن برگزار شده است، در خانه 50 روز مانده به مسابقات جهانی، ترکیب کردن کردن نیروی کار سراسری در این رقبا ها خاص شد.

به گزارش ایسنا، مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان اجتناب کرده اند 19 به شبیه به اندازه 27 سپتامبر در بلگراد، پایتخت صربستان برگزار تبدیل می تواند.

در شرایطی کدام ممکن است ترکیب کردن کردن نیروی کار سراسری کشتی آزاد در رقبا های قهرمانی جهان بر ایده چرخه انتخابی نیروی کار سراسری به طور خاص خاص شده است، کادر فنی نیروی کار کشتی فرنگی انتخاب به برگزاری مونتاژ حضوری بین علی اکبر یوسفی تنها در وزن صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی کیلوگرم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید امین میرزازاده انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تمدید شده مدت میرزازاده در جدا خصوصی شیوع بر حریف خصوصی ایجاد شده است چون مشاور با استاندارد تجاری وزن ایران در مسابقات جهانی صربستان راه اندازی شد شد.

اگرچه چرخه انتخابی طراحی شده اجتناب کرده اند سوی فدراسیون کشتی در اکثر اوزان نیروی کار سراسری کشتی به طور درست اجرا نشده است، در جدا خصوصی این جاری در صورتی کدام ممکن است اتفاق خاصی قابل ارزیابی با مصدومیت رخ ندهد، ترکیب کردن کردن نیروی کار سراسری کشتی در مسابقات جهانی بسته شدن شده است. برای این اشخاص حقیقی اتفاق بیفتد به صورت زیر خواهد بود، احتمالا:

وزن پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 کیلوگرم: پویا دادمرز

وزن 60 کیلوگرم: مهدی محسن نژاد

وزن شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه کیلوگرم: علیرضا نجاتی

وزن شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت کیلوگرم: محمدرضا قرصا

وزن هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه جفت کیلوگرم: محمدرضا رستمی

وزن هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت کیلوگرم: محمد علییسم

وزن هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه جفت کیلوگرم: پژمان پشتم

وزن 87 کیلوگرم: ناصر علیزاده

وزن نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت کیلوگرم: محمدهادی ساروی

وزن صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی کیلوگرم: امین میرزازاده

انتهای پیام