تردد در مرز مهران اجتناب کرده اند مرز 3 میلیون نفر تحویل دادایسنا/ ایلام مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار جاده ای استان اجتناب کرده اند تردد 3 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 29 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 981 نفر اجتناب کرده اند مرز در درجه بین المللی مهران خبر داد.

«سیدزاده توجه خوار» روز سه شنبه 29 شهریور در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو در جدا خصوصی ایسنا، در جدا خصوصی از دقیق اینکه 3 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 29 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 981 نفر اجتناب کرده اند مرز مهران تردد کرده اند، اظهار کرد: در این مدت عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 507 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 369 ایرانی اجتناب کرده اند مرز مهران وارد ملت شدند. مرز مهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 460 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 806 ایرانی اجتناب کرده اند مرز مهران خارج شدند.

وی اظهار داشت: در این مدت در مجموع 21 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 585 اتباع خارجی اجتناب کرده اند مرز مهران وارد ملت شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهل هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 221 نفر اجتناب کرده اند این مرز خارج شدند.

مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار جاده ای استان ایلام از دقیق کرد: 103 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 202 نفر اجتناب کرده اند مرز مهران وارد ملت شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2499 نفر اجتناب کرده اند این مرز به ملت عراق رفتند.

انتهای پیام